Het tarief voor onroerende zaken, niet zijnde woningen, zal naar verwachting stijgen naar 8%. Dit tarief is nu 6% en zal al stijgen naar 7% per 1 januari 2021 ter dekking van de maatregelen uit het klimaatakkoord. Hier zou dus een verdere stijging naar 8% bovenop komen. Dit tarief geldt zowel voor de verkrijging van onroerende zaken, niet zijnde woningen, als voor de verkrijging van aandelen in onroerendezaakrechtspersonen voor zover deze aandelen niet-woningen vertegenwoordigen.

Daarnaast gaat het tarief van 2% voor woningen naar verwachting uitsluitend gelden voor verkrijgers die een woning voor eigen gebruik kopen. Dit zou betekenen dat beleggers die woningen verkrijgen ook onder het tarief van 8% gaan vallen in plaats van het tarief van 2%. Het is nog onduidelijk per wanneer de tariefstijging zou moeten plaatsvinden. Naar verwachting is dit 1 januari 2021, al kan niet worden uitgesloten dat dit later zal zijn (de verhoging van 6% naar 7% is immers ook al bekendgemaakt op Prinsjesdag 2019). Het doel van deze tariefswijziging is het makkelijker maken voor particulieren om een woning voor eigen gebruik te kopen. Daarnaast zal er een aanvullende maatregel worden getroffen om starters op de woningmarkt te helpen bij de aankoop van een woning voor eigen gebruik. Naar verwachting zal het tarief voor starters met een leeftijd tussen de 18-35 jaar die een woning voor eigen gebruik kopen worden verlaagd naar 0%. Het is nog onduidelijk of er nadere voorwaarden worden gesteld aan de toepassing van dit tarief zoals een maximale koopprijs of de voorwaarde dat het dient te gaan om een eerste woning.

De genoemde maatregelen zijn niet bevestigd door het kabinet. Het is afwachten tot Prinsjesdag of de tariefswijzigingen daadwerkelijk zullen worden ingevoerd.