Op 20 juli jl. is het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding in het Staatsblad gepubliceerd. Met dit besluit wordt de maximale kredietvergoeding, die in rekening mag worden gebracht door aanbieders van consumptief krediet, tijdelijk verlaagd in verband met de gevolgen van COVID-19. De opslag op de wettelijke rente (thans 2%) wordt verlaagd van 12% naar 8%. Dat brengt mee dat de maximale kredietvergoeding wordt verlaagd naar 10%. Deze tijdelijke verlaging gaat in op 10 augustus a.s.

De maximale kredietvergoeding geldt voor alle typen krediet dat wordt verstrekt aan consumenten, waaronder een persoonlijke lening, doorlopend krediet, roodstandfaciliteit op een bankrekening en gespreid betalen met een creditcard. De verlaagde maximale kredietvergoeding zal van toepassing zijn op nieuwe leningen die consumenten afsluiten én op nieuwe opnames binnen de kredietlimiet van reeds afgesloten doorlopende kredieten. Voor reeds afgesloten kredieten waarbij het uitstaande saldo afloopt, blijft de maximale kredietvergoeding gelden die van toepassing was voor de verlaging.

De verlaging is tijdelijk. In het Besluit is een einddatum opgenomen van 1 maart 2021, met de mogelijkheid om deze einddatum te verlengen met maximaal zes maanden.

Zoals al aangekondigd in de brief van 18 mei jl., laat de Minister van Financiën verder onderzoeken of het wenselijk is om de maximale kredietvergoeding structureel te verlagen. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind 2020 verwacht.