Op grond van de subsidieregeling kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor het uitkeren van een netto bonus van € 1.000 aan een werknemer of derde waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat deze ten tijde van de COVID-19 uitbraak een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Het is aan de zorgaanbieders zelf om te bepalen welke werknemers hiervoor in aanmerking komen.

Om de zorgaanbieder hierbij te ondersteunen heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een overzicht opgesteld van de beroepen/functies/functiegroepen die in aanmerking komen voor een bonus. Een volledig dekkende lijst is niet mogelijk, voornamelijk door de grootte van de sector. In de meeste gevallen staan er op de lijst vergelijkbare functies die kunnen helpen bij het vaststellen of een aanvraag ingediend kan worden. De lijst is opgenomen in de handreiking (onder 5). Per uitgekeerde bonus zal ook subsidie worden verstrekt aan de zorgaanbieder om de over de bonus verschuldigde belasting te kunnen voldoen.

Criteria bonus

Zorgaanbieders kunnen een bonus verstrekken aan zorgprofessionals die:

  • in de afgelopen periode (1 maart 2020 tot 1 september 2020);
  • op basis van een (arbeids)overeenkomst als werknemer of als derde (hierbij kan gedacht worden aan een zelfstandige of uitzendkracht)
  • zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19; en
  • niet meer dan tweemaal modaal verdienen bij voltijds inzet.

Het feit dat een zorgprofessional in deeltijd werkt heeft geen invloed op het al dan niet in aanmerking komen voor de bonus.

Bonus verplicht aanmerken als eindheffingsbestanddeel

De zorgaanbieder is verplicht om de uitkering van de bonus, zowel voor werknemers als voor derden (bijvoorbeeld zzp’ers) aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. De ontvanger van de bonus moet hierover worden geïnformeerd. Op grond van de subsidieregeling wordt het bedrag, dat de zorgaanbieder verschuldigd is aan eindheffing over de verstrekking van de bonus, gecompenseerd.

Door de bonus als eindheffingsbestanddeel te laten verwerken door de zorgaanbieder heeft de bonus geen gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en evenmin voor het inkomen dat relevant is voor inkomsensafhankelijke regelingen van de zorgprofessional.

Praktische aspecten aanvraag

De subsidieaanvraag kan gedaan worden vanaf 1 oktober tot en met 29 oktober 23.59 uur met behulp van het aanvraagformulier dat te vinden is op www.dus-i.nl. DUS-I zal de aanvraag zo snel mogelijk in behandeling nemen en het subsidiebedrag aan de zorgaanbieder verstrekken. Dit zal uiterlijk 13 weken na ontvangst van de aanvraag gebeuren, mits de aanvraag tijdig, correct en volledig is ingediend door de zorgaanbieder en voldoet aan de in de regeling gestelde criteria.

Zoals hiervoor opgemerkt, dient de bonus aangewezen te worden als eindheffingsbestanddeel. De bonus zal onder de vrije ruimte moeten worden gebracht en voor zover de vrije ruimte wordt overschreden, zal de werkgever eindheffing verschuldigd zijn over de overschrijding (het tarief bedraagt 80% voor werknemers en 75% voor niet-werknemers). Deze belasting zal in beginsel worden gecompenseerd. Het is echter onduidelijk of de belastingcompensatie zal worden aangepast als de overschrijding van de vrije ruimte na indiening van de subsidieaanvraag wijzigt (bijv. als gevolg van correcties op de vrije ruimte na een looncontrole). Mogelijk wordt hier in de loop van het wetgevend proces meer duidelijkheid over gegeven. Voor maximale zekerheid over de omvang van de belastingcompensatie, raden wij echter aan om de vrije ruimte en een eventuele overschrijding daarvan zorgvuldig te bepalen. Onze loonbelastingexperts helpen u hier graag bij.

Zie voor meer informatie: