Download hier de pdf-versie.

Aanzienlijke verhoging van de milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA biedt een extra aftrekmogelijkheid voor investeringen in bepaalde milieuvriendelijke en innovatieve bedrijfsmiddelen. Deze aftrekmogelijkheid is bedoeld om ondernemingen te stimuleren in deze - doorgaans duurdere - bedrijfsmiddelen te investeren. De MIA verlaagt de belastbare winst en daarmee de verschuldigde vennootschapsbelasting. In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om de additionele aftrekpercentages van de MIA per 1 januari 2022 te verhogen van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%, om bedrijven een extra stimulans te geven om te investeren in deze milieuvriendelijke en innovatieve bedrijfsmiddelen.

Voorkoming dubbele energiebelasting bij energieopslag

In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om de levering van elektriciteit aan een energieopslagfaciliteit per 1 januari onder voorwaarden niet aan te merken als een belaste levering voor de energiebelasting. Bij energieopslag treedt dubbele belasting op in de energiebelasting, doordat heffing zowel plaatsvindt op het moment dat elektriciteit wordt geleverd aan een energieopslagfaciliteit als op het moment dat elektriciteit wordt geleverd aan een verbruiker later in de keten. Met de voorgestelde wijziging wordt deze economische dubbele belasting weggenomen.

Verruiming van toepassing verlaagd tarief walstroom

Voor walstroom geldt vanaf 1 januari 2021 een verlaagd tarief van 0,05 eurocent per kWh en een vrijstelling van opslag duurzame energie (ODE). Volgens de huidige wetgeving is voor toepassing van het verlaagd tarief onder meer vereist dat de walstroominstallatie beschikt over een zelfstandige aansluiting. Het Belastingplan 2022 bevat een aanpassing waarmee het verlaagd tarief onder voorwaarden ook kan worden toegepast bij levering van elektriciteit aan walstroominstallaties zonder zelfstandige aansluiting.

Uitbreiding overgangsrecht Postcoderoosregeling

De Postcoderoosregeling is per 1 april 2021 vervallen en vervangen door een subsidieregeling. Tegelijkertijd is voor bestaande projecten overgangsrecht in werking getreden. In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om per 1 januari het overgangsrecht uit te breiden zodat ook nieuw toegetreden leden – naast bestaande leden – nog gedurende 15 jaren na het tijdstip waarop de coöperatie is aangewezen profiteren van de Postcoderoosregeling.

Verduidelijkingen in samenloop vrijstelling en nihiltarief voor aardgas

De energiebelasting kennen een vrijstelling voor aardgas dat niet wordt gebruikt als brandstof of dat wordt gebruikt als additief of vulstof in aardgas vervangende producten. Tevens kennen de energiebelasting een nihiltarief voor als aardgas aangemerkte producten voor zover deze als brandstof worden gebruikt in de inrichting waarin zij zijn ontstaan. In de Overige Fiscale Maatregelen 2022 wordt voorgesteld om de vrijstelling per 1 januari 2022 niet van toepassing te verklaren indien aardgas wordt gebruikt in de eigen inrichting waarin het is ontstaan en het nihiltarief op dat gebruik van toepassing is.
Tenzij anders aangegeven, gelden de bovengenoemde wijzigingen met betrekking tot de energiebelasting eveneens voor de ODE.

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of met ons Energy Team.