Die regeling is recentelijk door de NZa geëvalueerd en op een aantal punten aangevuld.

Zorginkoop is een belangrijke pijler binnen ons zorgstelsel. Via zorginkoop maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken die in principe moeten bijdragen aan de toegankelijkheid, doelmatigheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. De NZa ziet erop toe dat dit contracteerproces op een transparante wijze verloopt. In dat kader is de regeling ‘Transparantie zorginkoopproces Zvw’ van de NZa al enige tijd een begrip in zorginkoopland. Uit deze transparantieregeling volgt onder meer het volgende:

  • Zorgverzekeraars zijn verplicht om uiterlijk op 1 april hun zorginkoopbeleid voor het komende jaar bekend te maken.
  • Zorgverzekeraars moeten in beginsel vier weken aan zorgaanbieders geven voor bestudering van de inkoopdocumentatie en het stellen van vragen.
  • Zorgverzekeraars moeten in het nieuwe zorginkoopbeleid een overzicht opnemen van wijzigingen ten opzichte van het voorgaande zorginkoopbeleid.
  • Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten voldoende beschikbaar zijn voor eventuele vragen en opmerkingen van de andere partij. In dit kader moeten zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars tijdig een duidelijke reactie geven op vragen en opmerkingen van de andere partij.

In de recentelijk aangepaste transparantieregeling (Regeling TH/NR-021), heeft de NZa niets gewijzigd aan het bovenstaande. Wel heeft de NZa de transparantieregeling aangevuld en een enkele nuancering aangebracht:

  • Aanvullende zorginkoop (bijcontractering): om de transparantie rondom zorginkoop te vergroten, moeten zorgverzekeraars voortaan uiterlijk 1 april voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar duidelijk maken hoe zij de procedure rondom aanvullende zorginkoop hebben ingericht. Zorgverzekeraars dienen hierbij duidelijk te maken (i) wat de termijnen zijn waarbinnen de zorgaanbieder onderscheidenlijk de zorgverzekeraar in de verschillende fasen moet reageren, (ii) op welke wijze een verzoek tot aanvullende afspraken door een zorgaanbieder ingediend kan worden en (iii) wat de minimumeisen zijn waaraan de zorgverzekeraar een verzoek tot aanvullende afspraken toetst.
  • Tussentijdse wijzigingen: op grond van artikel 7 van (de huidige versie van) de transparantieregeling (Regeling TH/NR-011, die nog deels van toepassing is) kunnen zorgverzekeraars het zorginkoopbeleid en de zorginkoopprocedure tussentijds wijzigen (mits dit tijdig en gemotiveerd gebeurt). Dit artikel ziet echter op wijzigingen die het gevolg zijn van externe In de nieuwe regeling heeft de NZa op dit punt een nuancering aangebracht. Tussentijdse wijzigingen kunnen volgens de aangepaste regeling ook gelegen zijn in interne factoren bij de zorgverzekeraar. Indien zich ná 1 april (interne en/of externe) omstandigheden voordoen waardoor de zorgverzekeraar wijzigingen moet aanbrengen in het zorginkoopbeleid en/of de zorginkoopprocedure, dient de zorgverzekeraar de wijzigingen tijdig, gemotiveerd en op dezelfde wijze bekend te maken als waarop de eerdere informatie bekend is gemaakt.

De gewijzigde transparantieregeling is reeds op 1 januari jl. in werking getreden en is van toepassing op contracten die ingaan per 1 januari 2023.

Wilt u meer weten over zorginkoop en de ‘Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw’? Neem gerust contact op met Hamza Zourakhti of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.