Onderdeel van de (beoogde) fiscale maatregelen die op Prinsjesdag 2020 bekend zijn geworden is een wijziging in de tarieven van de overdrachtsbelasting. Het algemene tarief (voor onroerende zaken, niet woningen) stijgt van 6% naar 8%. Voor woningen blijft een tarief van 2% gelden, maar uitsluitend nog voor verkrijgers die de woning voor eigen bewoning kopen. De verkrijgers van woningen ter belegging of bijvoorbeeld recreatie krijgen met het tarief van 8% te maken.
De zogenaamde ‘Groninger akte’ kan uitkomst bieden in situaties waarbij het wél haalbaar blijkt om nog dit jaar commercieel overeenstemming te bereiken ten aanzien van een vastgoedtransactie, maar waarbij het voor de koper niet haalbaar is om voor 1 januari de koopsom te betalen (bijvoorbeeld in verband met het niet tijdig rondkrijgen van de financiering).

Kort gezegd kan in dergelijke gevallen de transactie zo worden vormgegeven dat dit jaar nog de juridische levering (bij ‘Groninger akte’) plaatsvindt, terwijl de betaling van de koopsom pas in het komend jaar plaatsvindt. De levering geschiedt dan onder de ontbindende voorwaarde dat niet tijdig de overeengekomen betaling plaatsvindt. Deze ontbindende voorwaarde dekt de eventuele risico’s van verkoper af en waarborgt dat – in geval van calamiteiten – het vastgoed automatisch terugvalt naar verkoper.

Het belastbare feit voor de overdrachtsbelasting vindt dan in 2020 plaats, zodat nog van het lagere (2020) tarief kan worden geprofiteerd. Aan de andere kant wordt de transactie financieel pas in 2021 afgewikkeld. Indien de transactie onverhoopt in 2021 niet wordt afgewikkeld zoals gepland (en het vastgoed dus terugvalt naar de verkoper), dan kan in beginsel de in 2020 betaalde overdrachtsbelasting door de koper worden teruggevorderd.

Met een goed ingeklede ‘Groninger akte’ kan dus worden geborgd dat de betrokken partijen nagenoeg geen juridisch en fiscaal risico lopen.

Voor meer informatie over dit onderwerp en de specifieke mogelijkheden voor uw transactie, kan contact worden opgenomen met één van ondergenoemde medewerkers van ons vastgoed notariaat.