De verwachting is dat ook ná de coronacrisis meer mensen (gedeeltelijk) thuis zullen blijven werken. Nu het werken vanuit huis – in het licht van deze ontwikkelingen – een steeds meer voorkomende variant van flexibel werken begint te worden, lijkt het nuttig om nader aandacht te besteden aan het juridisch kader omtrent thuiswerken.

In deze bijdrage zal allereerst worden stilgestaan bij de mogelijkheden voor werknemers om een aanpassing van de werkplek te verzoeken, waarbij het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ zal worden besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan  de thuiswerkplek, in welk kader de op de werkgever rustende verplichtingen uit hoofde van de Arbowetgeving en het Burgerlijk Wetboek (BW) ten aanzien van de thuiswerkplek zullen worden behandeld. Voorts wordt stilgestaan bij de rol van de ondernemingsraad met betrekking tot de implementatie van een thuiswerkregeling, waarna wordt ingegaan op enkele fiscale aspecten ten aanzien van de thuiswerkplek. Tot slot zal een aantal praktische aanbevelingen volgen. 

Download