Is met de invoering van deze zogenoemde i-grond het ontslag voor werkgevers gemakkelijker geworden?

Wat houdt de i-grond in?

Voorheen was ontslag alleen mogelijk als aan alle voorwaarden van een specifieke ontslaggrond was voldaan. De i-grond, ook wel de cumulatiegrond genoemd, zorgt ervoor dat twee of meer ontslaggronden kunnen worden gecombineerd. Een werkgever die zijn ontbindingsverzoek niet volledig kan baseren op de omstandigheden van één ontslaggrond, kan dit mogelijk wel onderbouwen met omstandigheden uit meerdere ontslaggronden samen (de c t/m h-grond). Zo zou het disfunctioneren van een werknemer kunnen worden gecombineerd met een verstoorde arbeidsverhouding. De i-grond vergroot dus de mogelijkheid voor een werkgever om een arbeidsovereenkomst te beëindigen.

De rechter toetst of de combinatie van ontslaggronden zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Om dit te onderbouwen dient de werkgever in ieder geval een deugdelijk dossier te hebben opgebouwd van de gecombineerde ontslaggronden en aan de herplaatsingsplicht te hebben voldaan. De a-grond (bedrijfseconomische redenen) en de b-grond (langdurige arbeidsongeschiktheid) kunnen niet met een andere grond worden gecumuleerd.

Cumulatievergoeding

Indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op grond van de i-grond kan de rechter naast de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen aan de werknemer. In aanvulling daarop kan de rechter ook nog een billijke vergoeding toekennen. De extra vergoeding bedraagt ten hoogste 50% van de transitievergoeding. Deze vergoeding dient ter compensatie voor het ontslag dat gebaseerd is op de meerdere onvoldragen ontslaggronden.

Uitspraken

Tot op heden zijn de verzoeken tot ontbinding op basis van de cumulatiegrond allen afgewezen. In twee recente uitspraken hadden beide werkgevers nagelaten om de i-grond afzonderlijk toe te lichten. Er werd geoordeeld dat het niet aan de rechter is om de relevante omstandigheden te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of er voldoende omstandigheden aanwezig zijn om te kunnen spreken van een voldragen i-grond. De cumulatiegrond dient apart te worden onderbouwd.

Daarnaast lijkt uit de uitspraken te volgen dat in ieder geval één van de gecombineerde ontslaggronden bijna voldragen moet zijn. Twee half voldragen ontslaggronden lijken onvoldoende te zijn voor toewijzing van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de i-grond. Dit zal in de rechtspraak echter nog verder uitgewerkt moeten worden.

Hoe past u deze regels bij ontslag praktisch toe?

Het is van belang om de cumulatiegrond afzonderlijk te motiveren en niet slechts naar de andere ontslaggronden terug te verwijzen. Bovendien dient te worden beargumenteerd waarom één (of meer) van de gecombineerde ontslaggronden bijna voldragen is.

In het arbeidsrecht is uitgekeken naar de manier waarop de i-grond door rechters zou worden toegepast. Vooralsnog lijken de kansen op een ontbinding van de arbeidsovereenkomst nog niet wezenlijk toegenomen te zijn door de introductie van de i-grond.

Wij blijven op de voet volgen hoe de cumulatiegrond zich ontwikkelt. Voor vragen over ontslag voorzien de specialisten van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht u graag van advies.