De TVL is een subsidie voor bedrijven met een omzetdaling van ten minste 30%. Bedrijven in nagenoeg alle sectoren hebben toegang tot de TVL. Voor sommige sectoren gelden uitsluitingen of beperkingen zoals de bankensector en de landbouwsector. Om in aanmerking te komen voor de TVL moet een onderneming vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het Handelsregister.

Bepaling subsidiebedrag

Bedrijven moeten de subsidie per kwartaal aanvragen. Voor Q1 2021 bedraagt de subsidie voor grote bedrijven maximaal €600.000. Voor mkb-bedrijven bedraagt de maximale subsidie €550.000. De aanvraag is op ‘stand-alone’ basis en dient per onderneming/vennootschap met een eigen KVK-nummer plaats te vinden. Vanwege de Europese staatssteunregels mag de totale subsidie die de onderneming ontvangt in het kader van de TVL en bepaalde andere subsidieregelingen niet hoger zijn dan €1.800.000. Het maximum subsidiebedrag wordt op groepsniveau bepaald.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie over Q1 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30% ten opzichte van Q1 2019 (voor bedrijven die na Q1 2019 zijn opgericht geldt een afwijkende referentieperiode). Voor de berekening van de subsidie geldt de volgende formule: A x B x C x D.

  • ‘A’ is de Q1 2019 omzet
  • ‘B’ is de procentuele omzetdaling (Q1 2021 versus Q1 2019)
  • ‘C’ is het toepasselijk vastelastenpercentage (is gekoppeld aan de SBI-code van het bedrijf bij de KVK)
  • ‘D’ is het subsidiepercentage. Voor Q1 2021 bedraagt het percentage 85% (voor Q2 2021 is het percentage 100%)

De TVL kijkt niet naar de daadwerkelijke vaste lasten, maar gaat uit van een vastelastenpercentage dat is gebaseerd op sectorgemiddelden die door het CBS zijn vastgesteld. De vaste lasten moeten ten minste €1.500 bedragen om in aanmerking te komen voor de regeling. De vaste lasten worden berekend door de Q1 2019 omzet (A) te vermenigvuldigen met het vastelastenpercentage (C).

Voorbeeld

Stel een niet mkb-onderneming wil subsidie aanvragen voor de TVL op basis van de volgende uitgangpunten: (i) de Q1 2019 omzet bedraagt €12.000.000, (ii) er is een omzetdaling van 40%, (iii) het toepasselijke vastelastenpercentage is 25% en (iv) het subsidiepercentage is 85%. De vaste lasten bedragen €3.000.000 (25% x 12.000.000) en overschrijden zodoende ruimschoots de minimale grens van €1.500. Conclusie: de onderneming heeft op basis van de TVL recht op de maximale subsidie van €600.000 (12.000.000 x 40% x 25% x 85% = 1.020.000).

Omzet

Voor het bepalen van de omzet wordt in principe uitgegaan van de omzet die is aangeven in de aangifte(n) omzetbelasting. Voor sommige bedrijven zal het niet mogelijk zijn op deze wijze de omzet te bepalen, omdat het bedrijf bijvoorbeeld btw vrijgestelde prestaties verricht of onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de btw. In deze gevallen is de relevante omzet niet af te leiden uit de aangifte(n) omzetbelasting en moet uit de financiële administratie of een ander ‘geloofwaardig bewijsmiddel’ eenvoudig of duidelijk blijken wat de relevante omzet is.

Bij het bepalen van de omzet wordt geen rekening gehouden met andere coronasubsidies zoals de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Aandachtspunt is dat de toegekende subsidie op basis van de TVL wel telt als omzet voor de NOW. Hierdoor kan het bedrijf minder aanspraak maken op de NOW of toegang tot de NOW verliezen. Het is derhalve verstandig om vooraf na te gaan of de aanvraag van de TVL tot gevolg heeft dat per saldo minder steun wordt ontvangen.

Tot slot

De ontvangen subsidie in het kader van de TVL is niet belast voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Verder gelden er voor de TVL geen beperkingen ten aanzien van de uitkering van dividenden en bonussen.

Mkb-bedrijven kunnen een aanvraag voor de TVL indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het kabinet heeft aangegeven dat het enkele weken kan duren voordat alle uitbreidingen in de systemen van de RVO zijn doorgevoerd. Voor Q1 2021 is het mogelijk om tot 30 april 2021 de subsidie aan te vragen.

Wij hebben ons bij het opstellen van dit nieuwsbericht gebaseerd op de aankondigingen van het kabinet. De definitieve regeling met de precieze voorwaarden moet nog worden gepubliceerd en kan mogelijk afwijken.

Contact

Indien u vragen heeft of een nadere toelichting wenst, neem dan contact op met uw adviseur bij Loyens & Loeff.