• Verordening (EU) 2019/941 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG
  PbEU 14 juni 2019 L 158/01 (klik hier voor de Engelse versie)

 • Verordening (EU) 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators
  PbEU 14 juni 2019 L 158/22 (klik hier voor de Engelse versie)

 • Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)
  PbEU 14 juni 2019 L 158/54 (klik hier voor de Engelse versie)

 • Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit en wijziging van richtlijn 2012/27/EU (herschikking)
  PbEU 14 juni 2019 L 158/125 (klik hier voor de Engelse versie)

De inwerkingtreding is voor de meeste regelingen ‘standaard’ op de 20e dag na de dag van publicatie in het Publicatieblad EU, met uitzondering van Verordening (EU) 2019/943 (interne markt voor elektriciteit) en Richtlijn (EU) 2019/944 (interne markt voor elektriciteit). Laatstgenoemde regelingen bevatten afwijkende toepasselijkheidsdata voor enkele bepalingen.

Dit pakket (wijzigings)voorstellen is in november 2016 door de Europese Commissie gepresenteerd en heeft als doel te komen tot een schone energietransitie en betaalbare energie voor iedereen. 

De eerste set EU-regelgeving is (eind) vorig jaar al gepubliceerd en inmiddels (deels) in werking getreden. Deze regelingen zagen onder meer op wijzigingen (herschikking) van de hernieuwbare energie richtlijn (‘RED’), de richtlijn energieprestatie van gebouwen en de richtlijn energie-efficientie:

 • Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie
  PbEU 19 juni 2018 L 156/75 (klik hier voor de Engelse versie)

 • Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013
  PbEU 21 december 2018 L 328/01 (klik hier voor de Engelse versie)

 • Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)
  PbEU 21 december 2018 L 328/82 (klik hier voor de Engelse versie)

 • Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie
  PbEU 21 december 2018 L 328/210 (klik hier voor de Engelse versie)

De Europese Commissie heeft een uitgebreide website met uitgebreide beschrijvingen en toelichtingen inclusief videos over het ‘schone energiepakket voor alle Europeanen’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loyens & Loeff Energy Team.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe EnergyBits.