Zoals aangekondigd in de op Prinsjesdag 2018 gepubliceerde Miljoenennota, wil het kabinet leningen van de vennootschap aan haar aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (ab-houder) aan banden leggen. Het consultatievoorstel bevat hiertoe de fictie van een winstuitdeling van de vennootschap aan de ab-houder voor zover de schulden van de ab-houder en zijn partner aan de vennootschap gezamenlijk meer bedragen dan €500.000. Deze fictieve winstuitdeling is belast in box 2 van de inkomstenbelasting. De publieke internetconsultatie sluit op 1 april 2019.

Doel

Het consultatievoorstel heeft tot doel het uitstel van inkomstenbelastingheffing in box 2 door ab-houders tegen te gaan. Door gelden van de eigen vennootschap te lenen in plaats van een dividend uit te keren wordt belastingheffing op dat moment voorkomen. Ab-houders zouden onder de in het consultatievoorstel opgenomen maatregel box 2-heffing gaan betalen voor zover zij (i) op de jaarlijkse peildatum meer dan €500.000 lenen van hun vennootschap en (ii) voor zover de maatregel niet in een eerder jaar op het meerdere is toegepast. De eerste peildatum is 31 december 2022. De eigenwoningschuld aan de vennootschap blijft onder voorwaarden buiten beschouwing bij het vaststellen van de schuld aan de vennootschap.

Groep belastingplichtigen

Bij toepassing van de fictie worden de schulden van de ab-houder en zijn partner samengeteld. Het is voor de grens van €500.000 dus niet relevant of de schulden zijn aangegaan door de belastingplichtige of door zijn partner. Tevens is niet relevant of de partner zelf ook ab-houder is. Daarnaast is de voorgestelde maatregel van toepassing op schulden die bloed- of aanverwanten in de rechte lijn (ouders, kinderen, kleinkinderen) van de ab-houder of van zijn partner hebben aan de vennootschap.

Alle soorten leningen

Alle soorten leningen vallen onder de regeling. Hieraan wordt een ruime invulling gegeven. Zo vallen onder de reikwijdte van de maatregel ook schulden die niet rechtstreeks bij de vennootschap zijn aangegaan, maar indirect wel van de vennootschap afkomstig zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het in- en doorlenen via een andere (rechts)persoon aan de ab-houder en leningen van een derde aan de ab-houder onder garantstelling door de vennootschap.

Eigenwoningschuld is uitgezonderd

Onder bepaalde voorwaarden is de eigenwoningschuld van de ab-houder uitgezonderd van de maatregel. Een schuld wordt voor de toepassing van de maatregel niet als schuld in aanmerking genomen als deze kwalificeert als eigenwoningschuld voor de eigenwoningregeling in box 1 en voor zover ter zake van die schuld door de ab-houder een recht van hypotheek is verstrekt. Alleen voor op 31 december 2021 bestaande eigenwoningschulden hoeft geen hypotheekrecht te zijn verstrekt.

Bestaande afspraken

Het consultatievoorstel gaat kort in op de gevolgen voor bestaande afspraken (zoals vaststellingsovereenkomsten) over rekening-courantverhoudingen die in de praktijk door belastingplichtigen met de Belastingdienst zijn gemaakt. Bestaande afspraken die zien op een totaal aan schulden van minder dan €500.000 komen niet te vervallen. Bestaande afspraken die zien op een schuldentotaal van meer dan €500.000 komen na inwerkingtreding van de maatregel mogelijk wel te vervallen. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken.

Termijn terugbrengen schuld tot ten hoogste €500.000

Inwerkingtreding van de maatregel is voorzien per 1 januari 2022. Ab-houders hebben, gelet op de eerste peildatum, de mogelijkheid tot 31 december 2022 om hun schuldenpositie terug te brengen tot ten hoogste €500.000. In de toelichting op het consultatievoorstel is de verwachting uitgesproken dat ab-houders zullen anticiperen op de verhoging van het inkomstenbelastingtarief in box 2 per 1 januari 2020 (en 2021), door nog in 2019 hun schulden via dividenduitkeringen terug te brengen.

Vervolg

De publieke internetconsultatie sluit op 1 april 2019. Belangstellenden kunnen tot dat moment op het consultatievoorstel reageren. Op een later moment zal dan een definitief wetsvoorstel volgen.

Contact

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth. Wij zijn u graag van dienst bij het in kaart brengen van de gevolgen van het concept wetsvoorstel in uw situatie.

Download de pdf versie

Disclaimer
Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.