Op 21 december 2020 is het Besluit noodmaatregelen coronacrisis (het Besluit) uitgebreid. In het Besluit keurt de Staatssecretaris van Financiën goed dat geen btw wordt geheven over de levering van COVID-19-testkits en de diensten bestaande uit het afnemen of uitvoeren van de testen. Dit geldt ook voor leveringen van COVID-19-vaccins en de dienst bestaande uit het vaccineren. Het niet berekenen van btw heeft geen negatieve gevolgen op het recht op teruggaaf van btw van degene die de goedkeuringen toepast. De goedkeuringen gelden met terugwerkende kracht vanaf 21 december 2020 tot en met 31 maart 2021. Eenzelfde goedkeuring gold al  voor de levering van mondkapjes. Deze goedkeuring is verlengd tot en met 31 maart 2021.

Eisen aan de COVID-19-testkits en de COVID-19-vaccins

Het niet hoeven berekenen van btw houdt verband met de mogelijkheid om het zogenoemde btw-nultarief toe te passen. Het nultarief kan worden toegepastop testkits die voldoen aan de vereisten uit de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Kort gezegd komt het erop neer dat het moet gaan om testkits die kwalificeren als medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek en een CE-markering hebben. Uit het Nederlandse Besluit volgt daarnaast dat de testkits moeten voldoen aan de eisen die zijn neergelegd in de meest actuele versie van de LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM en de bijlage ‘Aanvullende informatie diagnostiek COVID-19’ (de bijlage).

De LCI-richtlijn COVID-19 en de bijlage geven beperkte handvatten om te beoordelen wat de reikwijdte is van het nultarief op de testkits. Niet geheel duidelijk is wat precies wordt verstaan onder een ‘COVID-19 testkit’ en of bijvoorbeeld (los verkrijgbare) onderdelen van een testkit en test analyseapparaten eveneens onder het nultarief vallen.

Voor toepassing van het nultarief op de COVID-19-vaccins en daarmee samenhangende diensten geldt dat de vaccins goedgekeurd moeten zijn door de European Medicines Agency (EMA). 

Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek definieert volgens het Besluit in-vitro diagnostica (Bivd) als “een medisch hulpmiddel dat een reagens, een reactief product, een kalibratiemateriaal, een controlemateriaal, een kit, een instrument, een apparaat, een toestel of een systeem is dat afzonderlijk of in combinatie wordt gebruikt en door de fabrikant is bestemd om te worden gebruikt voor het in-vitro onderzoek van specimens die afkomstig zijn van het menselijk lichaam, met inbegrip van donorbloed en -weefsel, uitsluitend of hoofdzakelijk met het doel om informatie te verschaffen (…)”. Het gaat om informatie over bijvoorbeeld een fysiologische of pathologische toestand. Daaronder valt ook informatie over besmetting met het coronavirus. Deze definitie komt overeen met de definitie uit de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

LCI-richtlijn en aanvullende informatie

Volgens de LCI-richtlijn en de bijlage kan worden getest met reverse transcriptie-PCR-testen of andere NAAT-testen (nucleic acid amplification technique). Ook antigeensneltesten worden in de LCI-richtlijn en de bijlage genoemd. De Status validatie antigeensneltesten van het RIVM geeft een overzicht van de beschikbare informatie uit de evaluatietrajecten naar de validatie van de verschillende antigeensneltesten. Het overzicht kan als hulpstuk dienen bij het bepalen of de antigeensneltest aan de eisen voldoet.

Mondkapjes

Op de levering van medische en niet-medische mondkapjes werd al een nultarief toegepast. Met het Besluit is de goedkeuring voor toepassing van dat nultarief verlengd tot en met 31 maart 2021.

Contact

Heeft u vragen over het nultarief of heeft u hulp nodig bij de beoordeling of u het btw-nultarief kan toe passen dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons Life Sciences Team.