Optimalisatie btw cashflow

Voor een optimalisatie van de liquiditeitspositie kan gedacht worden aan:

Wijziging aangiftetijdvak
Ondernemingen in een structurele btw-teruggaafpositie of die vanwege de COVID-19 crisis door een omzetterugval in een teruggaafpositie verwachten te belanden, kunnen kiezen voor een wijziging van het btw-aangiftetijdvak van bijvoorbeeld kwartaal naar maand. Hiermee wordt de btw-teruggaaf sneller door de ondernemer ontvangen en kunnen deze gelden eerder voor de eigen onderneming gebruiken. Andersom is het voor ondernemingen die zich structureel in een btw-betaalpositie bevinden raadzaam om te verzoeken om een langer btw-aangiftetijdvak, zoals kwartaal of jaar. Hiermee wordt de btw-voldoening feitelijk uitgesteld en beschikt de ondernemer langer over deze gelden. De Belastingdienst hanteert eigen richtlijnen voor het wijzigen van aangiftetijdvakken, waaronder het tijdstip waarop het verzoek om tijdvakwijziging binnen moet zijn. Meer weten: neem dan contact met ons op.

Fiscale eenheidsaangiften
Bij het optimaliseren van de liquiditeitspositie kunnen ook de btw-aangiften van de fiscale eenheid btw worden betrokken. Binnen een fiscale eenheid btw kan gekozen worden voor indiening van één geconsolideerde btw-aangifte dan wel voor indiening van separate btw-aangiften voor de onderdelen van de fiscale eenheid. Met een gezamenlijke btw-aangifte kan bereikt worden dat afdrachten van onderdelen met teruggaven van andere onderdelen binnen fiscale eenheid btw gesaldeerd kunnen worden. Het is in ieder geval raadzaam om de omvang en samenstelling van de fiscale eenheid btw opnieuw te beoordelen op aanvullende optimalisatie voor de btw.

Cessie btw-teruggaven
Voorfinanciering van btw bij prestaties aan zakelijke klanten die volledig recht hebben op teruggaaf van btw kan door middel van een overdracht (cessie) van het btw-teruggaafrecht vermeden worden. De btw-teruggaaf van de zakelijk klant op de Belastingdienst wordt bij cessie overgedragen (gecedeerd) aan de leverancier. Deze leverancier kan de overgenomen btw-teruggaaf vervolgens gebruiken om zijn btw-schuld aan de Belastingdienst te betalen. Het middel van cessie verlangt afstemming met verschillende onderdelen van de Belastingdienst en ook tussen de ondernemers. Het is daarom (slechts) een geschikt middel in situaties waarin grote bedragen aan btw worden gefactureerd.

Kasstelsel
Het kasstelsel geldt van rechtswege of kan op verzoek toegepast worden in situaties waarin vooral aan eindconsumenten (B2C) wordt gepresteerd. Onder het kasstelsel moet de btw op verkopen aan de Belastingdienst pas worden betaald wanneer de prijs voor die verkopen wordt ontvangen. Normaal wordt de btw al verschuldigd op het moment dat de factuur (wettelijk gezien) uitgereikt had moeten worden. In de praktijk zien veel ondernemers om administratieve redenen af van toepassing van het kasstelsel. Onder de huidige marktomstandigheden kan het zinvol zijn de toepassing van het kasstelsel te heroverwegen.

Facturering
Een andere manier om de liquiditeitspositie te verbeteren is om facturen zoveel mogelijk uit te reiken in een latere aangifteperiode, zodat de btw pas op een later moment aan de Belastingdienst afgedragen hoeft te worden. Als u bijvoorbeeld voornemens bent om eind maart te factureren, dan kunt u de factuur wellicht beter begin april uitreiken. Let wel: de factuur moet uiterlijk worden uitgereikt op de vijftiende dag van de maand volgend op die waarin de prestatie is verricht.

Bijzondere crisismaatregelen

Naast bovenstaande maatregelen zijn bijzondere crisismaatregelen door het kabinet aangekondigd. Zo wordt op verzoek tegen 0,01% rente uitstel van betaling van te betalen btw verleend aan (enkel) ondernemers die door de COVID-19 crisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Ook blijven verzuimboeten vanwege te late betaling van btw op aangifte achterwege. De btw-aangifte dient wel tijdig en correct ingediend te worden.

Nadat het verzoek om uitstel is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stop en krijgen ondernemers uitstel van betaling van drie maanden. Het uitstel van betaling gaat direct in. Ook is het mogelijk om voor een langere periode uitstel te vragen. In dat geval zal de Belastingdienst vragen om meer informatie, waaronder mogelijk een derde-deskundige verklaring.

Hoewel het verzoek tot uitstel op grond van beleid door de Belastingdienst in een aantal gevallen ook wordt aangemerkt als een melding van betalingsonmacht, kan het vanwege de bestuurdersaansprakelijkheid raadzaam zijn om de melding betalingsonmacht toch separaat aan de Belastingdienst te doen.

Omdat het vragen om uitstel van betaling c.q. het doen van een melding betalingsonmacht ook nadelen met zich kan brengen, raden wij aan om steeds in overleg met uw adviseur een zorgvuldige afweging te maken.

Teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

Afgedragen btw op verkopen kan van de Belastingdienst worden teruggevraagd als en voor zover de factuur niet door de klant wordt betaald. Bij oninbare vorderingen (bad debts) kan de teruggaaf pas worden geclaimd als vaststaat dat de factuur niet zal worden betaald. De btw moet uiterlijk één jaar na de opeisbaarheid van de vordering worden teruggevorderd. De btw vraagt u steeds terug in uw reguliere btw-aangifte. Bij toepassing van het genoemde kasstelsel hoeft btw op oninbare vorderingen niet voorgefinancierd te worden.

Het recht op btw-teruggaaf vanwege oninbare vorderingen vervalt overigens als de koopvordering is omgezet in een lening. Hoewel de ondernemer ook dan geconfronteerd kan worden met niet-betaling, wordt aangenomen dat de niet-betaling ziet op de verstrekte lening. Wilt u uw klant toch meer lucht geven in het nakomen van betalingsverplichtingen? Overweeg dan om uw klant uitstel van betaling te verlenen. Wordt er dan niet betaald, dan zien wij goede argumenten om de btw wel van de Belastingdienst terug te vorderen.

Kortingen

Ook bij het verstrekken van kortingen bestaat er voor het kortingbedrag recht op teruggaaf van al eerder afgedragen btw. Dit teruggaafrecht bestaat ook als de hele vordering geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden of prijsgegeven. Let wel: het geheel kwijtschelden of prijsgeven van vorderingen kan leiden tot een btw-aftrekbeperkingen. Laat u daarom goed adviseren mocht u een regeling met uw klanten overwegen.

Annuleringen en no shows

Veruit de meeste events zijn vanwege de COVID-19 maatregelen gecanceld. Als events worden gecanceld, zijn er mogelijkheden om al afgedragen btw van de Belastingdienst terug te vorderen. De achterliggende gedachte is dat er feitelijk geen dienstverlening plaatsvindt en 'zonder dienstverlening geen btw-heffing'. Het gaat in de praktijk vaak om aanzienlijke bedragen. Het betreft onder meer (toegangs)prijzen voor sportwedstrijden, theatervoorstellingen, festivals, hotels, fitnessabonnementen.

Andere mogelijkheden van verbetering van uw btw-positie

Uiteraard kunnen ook andere mogelijkheden voor btw-optimalisatie zich voordoen bij uw onderneming of sector. Loyens & Loeff heeft een full service Indirect Tax team. Onze experts hebben ruime ervaring bij het verbeteren van de btw-positie van ondernemingen.

Contact

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, neemt u dan gerust contact op met Gino Sparidis en Bart Heijnen of uw gebruikelijke Indirect Tax contactpersoon bij Loyens & Loeff.

Download hier de pdf-versie