You are here:
01 november 2019 / nieuws

Wetsvoorstel vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg ingetrokken

Op 25 oktober jl. heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het wetsvoorstel ‘Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg’ ingetrokken.

De discussie rondom winstuitkering in de zorg speelt al geruime tijd. In 2014 werd het wetsvoorstel van oud-minister Edith Schippers aangenomen door de Tweede Kamer, maar het strandde vervolgens in de Eerste Kamer. Na een amendement en advies van de Raad van State kwam het wetsvoorstel vorig jaar opnieuw aan de orde in de Tweede Kamer. Toen werd een motie aangenomen om winstuitkering in de extramurale zorg te verbieden.

De minister besloot vervolgens nader onderzoek te doen. Het betrof: (i) een onderzoek naar de huidige praktijk rond dividenduitkering in de zorg, (ii) een juridische analyse van de relevante juridische kaders voor het beperken van winstuitkering en (iii) een consultatie onder (branche)organisaties in de zorg.

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze onderzoeken en consultatie (die overigens haaks staan op eerdere uitkomsten van het onderzoek dat oud-minister Schippers liet uitvoeren!) hebben de bewindslieden hun beleidsvoornemens betreffende de regulering van winstuitkering door zorgaanbieders op 9 juli 2019 per brief gedeeld. Zie voor een samenvatting deze eerdere healthbit, waarin de maatregelen ter voorkoming van ondoelmatige besteding van zorggelden uiteen zijn gezet. Wat betreft winstuitkering in de medisch specialistische zorg concludeerde het kabinet in deze brief na zeven jaar discussie op dit moment de tijd niet rijp te achten "voor een verruiming van de investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg”.

De verruiming van winstuitkeringsmogelijkheden voor intramurale zorg waarin het wetsvoorstel voorzag staat volgens minister Bruins haaks op de plannen van het kabinet om winstuitkering in de extramurale zorg juist aan te scherpen om excessieve winsten en excessen te voorkomen. Het wetsvoorstel is daarom ingetrokken.
Het aanscherpen van winstuitkering in de extramurale zorg zoals in juli aangekondigd had naar onze mening juist goed samen kunnen gaan met het onder voorwaarden toestaan van winstuitkering voor de intramurale (medisch specialistische) zorg.

Vorig jaar nog waren de bewindslieden van mening dat het verschil tussen intramurale en extramurale zorg sterk in relevantie is afgenomen door sectorontwikkelingen en de afschaffing van het bouwregime (waarbij de overheid de kapitaallasten volledig vergoedde en alle kosten en risico’s van zorgvastgoed droeg, als gevolg waarvan winstuitkering door aanbieders van intramurale zorg onwenselijk werd geacht).

Door winstuitkering slechts onder voorwaarden toe te staan voor zowel intra- als extramurale zorg, en daarmee het jarenlange wetgevingstraject met een focus op medisch specialistische zorg te combineren met de recente beleidsvoornemens betreffende de extramurale zorg, had dit verschil weggenomen kunnen worden en kansen kunnen bieden voor aanbieders van medisch specialistische zorg.

Maar angst voor excessen in de zorg lijkt het beleid van VWS te regeren. Met de koerswijziging uit juli, de in de kamerbrief aangekondigde maatregelen en intrekking van het wetsvoorstel dat winstuitkering in de medisch specialistische zorg mogelijk had kunnen maken beperkt het kabinet in onze optiek de innovatiekracht van zorgaanbieders en de prikkel om de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te richten.

Heeft u vragen omtrent winstuitkering in de zorg? Schroom niet contact op te nemen met Frank Leijdesdorff, Dieuwke Hooft Graafland of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.Zorginstellingen verplicht om zorgvastgoed

Zorginstellingen verplicht om zorgvastgoed te laten (her)taxeren

Zorginstellingen staan aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen in de wijze waarop hun vastgoed wordt gewaardeerd. lees meer
Nordian Capital on the sale of IGS GeboJagema

Nordian Capital verkoopt IGS GeboJagema aan Smile Invest

Loyens & Loeff adviseerde Nordian Capital bij de verkoop van IGS GeboJagema, lees meer

Investering door Triton in Bergman Clinics

De familie Malenstein en NPM Capital hebben overeenstemming bereikt over de voorgenomen investering door Triton in Bergman Clinics. lees meer