You are here:
23 december 2020 / nieuws

Wetsvoorstel toekomst pensioenen – grote verantwoordelijkheid voor werkgevers

Op 16 december jl. is het wetsvoorstel “Wet toekomst pensioenen” voor internetconsultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is gebaseerd op het pensioenakkoord dat het kabinet en sociale partners afgelopen zomer hebben gesloten en bevat de details van het nieuwe pensioenstelsel, zoals het nieuwe pensioencontract, de nieuwe verbeterde premieregeling, de transitie en de hoogte van de pensioenpremie. Als werkgever betekent dit wetsvoortsel dat er een grote verantwoordelijkheid bij u komt te liggen.

Premieovereenkomsten

De huidige Pensioenwet kent drie typen pensioenovereenkomsten: de uitkeringsovereenkomst, de kapitaalovereenkomst en de premieovereenkomst. Pensioenopbouw is in het nieuwe pensioenstelsel alleen nog mogelijk op basis van een premieovereenkomst. Na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel, in principe per 1 januari 2022, kunnen partijen voor het ouderdomspensioen enkel nog een pensioenregeling overeenkomen die binnen de wettelijke kaders voor één van de vormen van premieovereenkomsten valt. Kort gezegd zijn in het nieuwe pensioenstelsel de volgende vier typen premieregelingen mogelijk:

  1. De nieuwe premieovereenkomst (het ‘nieuwe pensioencontract)
  2. Een verbeterde premieovereenkomst (de ‘verbeterde premieregeling’)
  3. Een premie-uitkeringsovereenkomst (alleen voor verzekeraars)
  4. Een premie-kapitaalovereenkomst (alleen voor verzekeraars).

Voor een uitgebreide toelichting op de kernelementen van het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling verwijzen wij naar ons bericht van 6 juli 2020, “de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel”. Verder attenderen wij u er op dat u als werkgever in bepaalde gevallen, medeverantwoordelijk bent voor een keuze tussen een van de vier typen premieregelingen.

Hoogte van de pensioenpremie

Het wetsvoorstel voorziet in een maximale leeftijdsonafhankelijke premie van in beginsel 30% van de pensioengrondslag voor premieovereenkomsten die in de jaren 2022 of later worden gesloten. Een dergelijke premie is volgens het kabinet nodig om een levenslange uitkering ter hoogte van 75% van de gemiddelde pensioengrondslag te realiseren. Dit percentage ligt beduidend hoger dan de gemiddelde pensioenpremie in 2020. U zult als werkgever dus waarschijnlijk een keuze moeten maken tussen een stijgende pensioenpremie of een versobering van het pensioen van uw werknemers.
Heeft u reeds een premieovereenkomst die door een verzekeraar wordt uitgevoerd? Dan dient u volgens het wetsvoorstel een keuze te maken tussen het voortzetten van de progressieve en leeftijdsafhankelijke premies, of een overstap naar een leeftijdsonafhankelijke premie.

Transitiefase tussen 2022 – 2026

Na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ontstaat van 2022 tot 2026 een transitiefase naar het nieuwe pensioenstelsel. De transitie wordt een complexe exercitie met veel verantwoordelijkheden voor pensioenuitvoerders, sociale partners en werkgevers. Partijen moeten afspraken maken en besluiten nemen over hoe zij willen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Belangrijk daarbij is of tot inwerkingtreding van het wetsvoorstel opgebouwde pensioenen worden omgezet in een premieovereenkomst. Dit laatste wordt in pensioentermen het invaren genoemd.
Werkgevers worden in verband met het bovenstaande verplicht om een transitieplan op te stellen. Dit transitieplan moet in ieder geval zien op (1) de keuze voor de premieovereenkomst, (2) hoe om te gaan met de bestaande aanspraken: invaren is het uitgangspunt, maar wordt niet verplicht, (3) de effecten per leeftijdsgroep en (4) afspraken over adequate compensatie en financiering van de compensatie.
Naast het transitieplan zijn de pensioenuitvoerders verplicht een implementatieplan, inclusief een communicatieplan op te stellen. Om een zorgvuldige overstap mogelijk te maken zal het huidige financieel toetsingskader tijdelijk worden aangepast voor pensioenfondsen die de opgebouwde pensioenaanspraken zullen ‘invaren’ in het nieuwe pensioenstelsel. Dit is eveneens een complex vraagstuk met veel juridische haken en ogen en grote verantwoordelijkheden voor werkgevers en pensioenuitvoerders.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Wet toekomst pensioenen voor u als werkgever? Neem dan contact met op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Pensioenen.Genoteerd - Werken vanuit huis

Nu het werken vanuit huis een steeds meer voorkomt, lijkt het nuttig om nader aandacht te besteden aan het juridisch kader omtrent thuiswerken. lees meer
Healthcare article 7-10-2021

Btw-teruggaaf op kortingen farmaceut aan zorgverzekeraar

Kortingen die een farmaceut verstrekt aan zorgverzekeraars in verband met de levering van geneesmiddelen geven recht op een btw-teruggaaf. lees meer

Wetsvoorstel evenwichtigere man-vrouwverhouding

Op 28 september 2021 is het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen' aangenomen door de Eerste Kamer. lees meer