You are here:
11 juli 2019

Werk aan de winkel: de toekomstplannen voor het arbeidsrecht

Hoewel het ontslagrechtstelsel in 2015 door de WWZ fundamenteel is gewijzigd en de Wet arbeidsmarkt in balans pas net is aangenomen), zijn twee arbeidsrechtelijke expertgroepen alweer bezig met nieuwe voorstellen voor een toekomstige herziening van het arbeidsrecht: de Commissie Regulering van werk en de VAAN-VvA Expertgroep ‘Wetboek van Werk 2025’.

he Transfer Pricing and Tax Avoidance Global Guide - Belgium Chapter

Wat zijn hun toekomstplannen voor het arbeidsrecht? We vatten ze voor u samen.

Commissie Regulering van Werk

Vorig jaar is door het Ministerie van SZW de Commissie Regulering van werk (Commissie) ingesteld onder leiding van Hans Borstlap. Deze groep heeft als opdracht gekregen om te onderzoeken of de huidige wettelijke regels die in Nederland gelden rondom het verrichten van werk, nog wel passen bij de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Deze commissie heeft op 20 juni 2019 een website gelanceerd en de discussienota ‘In wat voor land willen we werken?’ gepubliceerd. De Commissie concludeert onder meer dat het verschil tussen categorieën van werkenden te groot is en dat het grote aantal verschillende arbeidsrelaties en contractvormen (uitzendovereenkomst, payrollovereenkomst, oproepovereenkomst-, contracting en zzp’ers met opdrachtovereenkomst) moet worden ingeperkt. In de discussienota is een aantal voorlopige denkrichtingen/stellingen voor beleid geschetst om een brede discussie op gang te brengen, zoals: ‘Richt regels op een meer gelijk speelveld voor alle werkenden’ en ‘Bevorder wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van alle werkenden’. Op de website www.reguleringvanwerk.nl kan iedereen meedenken of reageren op de discussienota. De Commissie komt naar verwachting in november 2019 met een nader uitgewerkt rapport.

Wetboek van Werk 2025

Tegelijkertijd heeft een andere groep arbeidsrechtexperts het ‘Wetboek van Werk 2025’ gepresenteerd. Medio 2018 is deze gezamenlijke expertgroep door de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) gevormd, omdat zij bang waren dat een fundamenteel nieuwe opzet voor een toekomstbestendige regulering van de arbeidsmarkt uit zou blijven. Ook deze groep heeft geconstateerd dat een sterke tweedeling op de arbeidsmarkt bestaat tussen de groep insiders met veel bescherming (de ‘vaste kern’) en een steeds grotere groep outsiders, zoals zzp’ers, met (vrijwel) geen bescherming (de ‘flexibele schil’). Daarnaast stellen zij vast dat de groep ‘werkende armen’ sinds de jaren negentig aanzienlijk toeneemt.

De werkgroep hanteert als uitgangspunt dat het verrichten van arbeid van waarde is in brede zin: voor individuen, arbeidsorganisaties, economie en maatschappij. Hierbij hoort rechtsbescherming, inspraak en ondersteuning en gelijke fiscale behandeling van alle werkenden. Het Wetboek van Werk stelt daarom het beschermingsdoel boven de contractsvorm. Daarnaast moet het Wetboek van Werk niet alleen bijdragen aan duurzame en werkbare arbeidsverhoudingen en een duurzame en goed werkende arbeidsmarkt, maar moet het Wetboek zelf ook duurzaam zijn, zodat de regeling niet steeds hoeft te worden geactualiseerd.

Om de doelstellingen te bereiken, bevat het conceptvoorstel voor een Wetboek van Werk een aantal wijzigingen, waaronder een sociaal vangnet dat los staat van de contractvorm, een ruimere WW in plaats van de ontslagvergoeding en een redelijke grond voor beëindiging voor alle werkers, die achteraf door een gespecialiseerde arbeidsrechter kan worden getoetst. Ook op dit voorstel kan worden gereageerd (zie de website van de VAAN voor meer info).