You are here:
19 juni 2018 / artikel

Verzoeken om informatie: kiezen kan doen verliezen

white bridge

Samenvatting

Download het volledige artikel onderaan deze pagina.

Het feit dat het Nederlandse rechtssysteem geen discovery kent, betekent niet dat er geen mogelijkheid bestaat om informatie te verkrijgen waarover je zelf niet beschikt. In deze bijdrage gaan wij in op de verschillende wijzen waarop informatie kan worden verkregen. De meest bekende optie is wellicht een verzoek op grond van artikel 843a Rv op basis waarvan inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden kan worden gevorderd bij de wederpartij of een derde, indien de verzoeker daartoe een rechtmatig belang heeft.

Een beduidend eenvoudigere manier om informative te verkrijgen is een inzageverzoek op grond van artikel 15 van de AVG. Uit hoofde hiervan kan de natuurlijk persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, bij de verwerkingsverantwoordelijke inzage in zijn persoonsgegevens verzoeken. Het enige criterium is dat sprake moet zijn (van het verwerken) van persoonsgegevens van de betrokkene. Het grootste nadeel van de regeling is dat (nog) niet zeker is of naar aanleiding van dit verzoek kopieën van de betreffende documenten moeten worden verstrekt of dat kan worden volstaan met het verstrekken van slechts een overzicht van de persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke van de verzoeker verwerkt.

Daarnaast is er nog het Wob-verzoek. De reikwijdte van het Wob-verzoek is beperkt, omdat het alleen op bestuurlijke aangelegenheden ziet en alleen kan worden ingediend bij bestuursorganen.

De hiervoor genoemde mogelijkheden tot het verkrijgen van informatie sluiten elkaar niet uit, maar kunnen naast elkaar worden gebruikt. Met een beetje geluk heeft een (natuurlijk) persoon drie mogelijkheden om informatie te verkrijgen van een organisatie. Ondanks het feit dat een fishing expedition of discovery in Nederland (nog) geen plaats heeft, zijn er veel manieren om beschikking over bepaalde (delen van) informatie te verkrijgen.

Holtland, A., & Orlić, N. (2018). Verzoeken om informatie: kiezen kan doen verliezen.Ondernemingsrecht, 58(7), 342-349.

DownloadsCollectieve acties over inbreuken op de AVG

Sinds de inwerkingtreding van de AVG is er ruimschoots aandacht voor publiekrechtelijk handhaving en hoge boetes. Recente ontwikkelingen laten een toenemend... lees meer

Persoonsgegevens wijzigen in de Basisregistratie Personen

Op 5 februari 2020 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak over het recht op correctie van persoonsgegevens. lees meer

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Met deze Genoteerd frissen wij uw kennis op over de aansprakelijkheid van bestuurders. lees meer