You are here:
04 januari 2021 / artikel

Verlenging termijn overgangsregeling voor aanpassing statuten Zorg-BV's in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Onlangs berichten wij u dat een overgangsregeling voor “Zorg-BV’s” om hun statuten aan te passen en als zodanig te kunnen kwalificeren voor de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting, zou aflopen op 31 december 2020. Deze termijn heeft de staatssecretaris van Financiën nu verlengd t/m 31 december 2021. Voor zover dit nog niet is gebeurd, doen wij hierbij nogmaals een oproep om de statuten van de betreffende Zorg-BV’s (en eventueel de statuten van de kwalificerende aandeelhouders) te beoordelen.

Op 20 december 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd waarin voor het eerst beleid is ingenomen met betrekking tot de toepassing van de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor zogenoemde Zorg-BV’s (dit besluit is op 25 november 2019 op een beperkt aantal onderdelen verduidelijkt). Voor meer informatie verwijzen wij naar ons artikel 'nieuw besluit zorgvrijstelling vennootschapsbelasting'.

In het voornoemde besluit keurt de staatssecretaris goed dat de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting niet beperkt is tot stichtingen, maar ook kan worden toegepast door bv’s. Echter, de staatssecretaris stelt aan deze Zorg-BV’s nieuwe, stringentere, voorwaarden dan wettelijk is vereist. Deze additionele voorwaarden houden, kort gezegd, in dat de aandelen van de Zorg-BV (in)direct in handen zijn van een kwalificerende aandeelhouder én dat nadere voorwaarden worden gesteld aan de statuten van de Zorg-BV (en eventueel de statuten van de kwalificerende aandeelhouder), o.a. op het gebied van governance en winstbestemming.

Om de statuten in orde te maken, is een overgangsregeling getroffen. Onlangs berichten wij u nog dat de termijn van de overgangsregeling zou aflopen op 31 december 2020 (zie ons artikel 'Reminder aanpassing statuten in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor Zorg-BV's'). In de laatste versie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis welke is gepubliceerd op 30 december 2020, heeft de staatssecretaris van Financiën deze termijn nu verlengd t/m 31 december 2021. Voor zover dit nog niet is gebeurd, doen wij hierbij nogmaals een oproep om de statuten van de betreffende Zorg-BV’s (en eventueel de statuten van de kwalificerende aandeelhouders) te beoordelen. Wij zijn u daarmee uiteraard graag van dienst.Hoge Raad oordeelt over toepassing fiscale bedrijfsopvolgingsregeling bij vastgoedexploitatie

Hoge Raad oordeelt over toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

De Hoge Raad bevestigt dat eerst moet worden beoordeeld of de verhuuractiviteiten tezamen met andere activiteiten één onderneming vormen lees meer
Grote ondernemingen kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen

Grote ondernemingen kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen

Op vrijdag 7 mei 2021 is de regeling tot openstelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor grote ondernemingen gepubliceerd in de Staatscourant. lees meer
Beleid over btw-positie commissarissen en andere toezichthouders verduidelijkt

Beleid over btw-positie verduidelijkt

Bent u lid van een raad van commissarissen, raad van toezicht of commissie? Dan bent u in de meeste gevallen geen btw-ondernemer. lees meer