You are here:
10 september 2018 / artikel

Verlaging van de Waalse schenkbelasting voor onroerend goed

Vanaf 1 september 2018 zijn de verschillende schenkingsrechten naar gelang het gewest verleden tijd. Op schenkingen van onroerend goed zullen alle Belgen vanaf nu dezelfde schenkbelasting betalen, ongeacht het gewest waar ze wonen.

Wallonia reduces gift tax rates for real estate

Een aanzienlijke daling

De verschuldigde schenkbelasting op vastgoed hangt enerzijds af van de waarde van het geschonken goed en anderzijds van de verwantschapsband tussen schenker en begiftigde. Aldus variëren de tarieven vanaf nu van 3 tot 27% voor zogenaamde schenkingen "in rechte lijn", namelijk tussen (groot)ouders en (klein)kinderen en tussen echtgenoten en partners, en van 10 tot 40% voor elke andere begiftigde. De vorige maximumtarieven voor onroerend schenkingen van 30% in rechte lijn en 50% voor alle andere begiftigden werden zo dus aanzienlijk verlaagd.

Rechte lijn / echtgenoot en partners Tarief                                           
tot € 150.000  3%
van € 15.0000 tot € 250.000 9%
van € 250.000 tot € 450.000  18%

meer dan € 450.000 

27%
Andere begiftigden                              Tarief                                           
tot € 150.000 10%
van € 15.0000 tot € 250.000  20%
van € 250.000 tot € 450.000 30%
meer dan € 450.000 40%

Identieke tarieven voor alle Belgen

Hoewel de inning van de schenkbelasting tot 1 januari 2015 federaal gebeurde, werd de bevoegdheid reeds op 1 januari 2002 aan de Gewesten toevertrouwd. In 2015 verlaagde het Vlaams Gewest als eerste drastisch de schenkbelasting voor onroerend goed, wat leidde tot verschillende tarieven tussen de Gewesten.  Vlaanderen kreeg echter snel navolging toen Brussel in 2016 op een gelijkaardige manier de tarieven verlaagde. Sinds 1 september is dit ook het geval in Wallonië, waardoor een einde komt aan de verschillende tarieven.

De determinerende factor: de woonplaats van de schenker

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, is niet de ligging van het geschonken goed bepalend voor het bevoegde Gewest, maar wel de woonplaats van de schenker. Zo zal een schenker met woonplaats in bijvoorbeeld het Brussels Gewest die een appartement in Antwerpen wenst te schenken aan zijn zoon, wonende in het Waals Gewest, worden onderworpen aan de Brusselse schenkbelasting.

Toch niet helemaal identiek

Hoewel sinds 1 september zowel de tarieven als de tariefschalen in de drie gewesten volledig identiek zijn, blijft het onderscheid naar gelang de woonplaats van de schenker van cruciaal belang. Er blijven immers nog enkele verschillen bestaan.

Zo kunnen enkel in Vlaanderen ook feitelijke samenwoners genieten van het lagere tarief in rechte lijn. In Wallonië en Brussel is dit enkel voorbehouden voor echtgenoten en wettelijk samenwoners.

Voor schenkingen van roerende goederen zoals cash of aandelen blijft Wallonië verschillende (vlakke) tarieven hanteren: 3,3% in rechte lijn en tussen echtgenoten en partners en 5,5% voor alle andere begiftigden tegenover respectievelijk 3% en 7% in Vlaanderen en Brussel.

Ook wat de verschillende gunstregimes betreft blijven er verschillen bestaan.

In het Vlaamse Gewest geldt zo tot eind 2019 een korting bij schenkingen van bouwgronden. Een gedeeltelijke teruggave van de schenkbelasting is mogelijk wanneer de begiftigde een energiebesparende renovatie uitvoert of, onder bepaalde voorwaarden, wanneer de geschonken woning voor 9 jaar wordt verhuurd.

Sinds 1 september 2018 is in het Waals Gewest een gelijkaardige teruggave van schenkingsrechten mogelijk bij uitvoering van energiebesparende werken.

Brussel kent geen soortgelijke gunstregimes.

Enkel voor Belgisch vastgoed

Ten slotte is het belangrijk om op te merken dat de bovenstaande schenkbelasting enkel van toepassing kan zijn bij schenkingen van Belgisch vastgoed. Zo zal een schenking van een vakantiehuis aan de Côte d'Azur door een Belg onderworpen worden aan Franse schenkbelasting, ondanks de Belgische woonplaats van de schenker in een van de drie Gewesten.

 News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een recent gepubliceerde wet en een mededeling van de FSMA aangaande cross-border financiële diensten na Brexit.... lees meer
First status update of Belgian DPA after six months of GDPR

Eerste statusupdate van Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit na zes maanden GDPR

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft een eerste statusupdate gepubliceerd zes maanden nadat de GDPR van toepassing werd. Uit de statistieken... lees meer