You are here:
04 december 2019 / artikel

Verlaging pensioenen 2020: uitstel voor bepaalde pensioenfondsen

Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van ten minste 90% krijgen van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees uitstel voor het verlagen van de pensioenen (art. 142 pensioenwet). De minister verwijst hiervoor naar bijzondere omstandigheden, zoals de economische marktomstandigheden (negatieve rekenrente) en de aanstaande transitie naar een nieuw pensioenstelsel.

Keuze voor uitstel toelichten

Voor pensioenfondsen die in aanmerking komen voor dit besluit, is het uitstel voor het verlagen van de pensioenen weliswaar (vooralsnog) beperkt tot 2020. Pensioenfondsen die ervan gebruik willen maken, moeten dit, jegens alle stakeholders, bovendien toelichten. Hierbij zijn de toekomstige ontwikkeling van de dekkingsgraad, de premie, de opbouw, de ambitie en de gevolgen voor de financiële positie van het pensioenfondsen van belang.

Bijzondere omstandigheden (on)voldoende?

In zijn besluit benadrukte de minister dat pensioenfondsen die uitstel wensen, ook voldoende rekening moeten houden met de eis van evenwichtige belangenvertegenwoordiging. Dat is opvallend. Het gaat immers primair om een uitstel op grond van bijzondere omstandigheden. Waarom zouden die omstandigheden niet toereikend genoeg zijn ?

Evenwichtige belangenvertegenwoordiging: vage norm

De opmerking betreffende de norm van evenwichtige belangenvertegenwoordiging is dus enigszins ongelukkig. Die norm biedt ook weinig houvast. Minister Koolmees vindt dat ‘uitstel van kortingen in samenhang met stabiele pensioenopbouw zorgt voor evenwicht tussen alle generaties’. De vraag is of pensioenfondsen dat ook (moeten) vinden en wat daarvan dan de gevolgen moeten zijn.

Glad ijs

Niettemin zullen pensioenfondsen die in aanmerking komen, hier toch mee aan de slag moeten. Het is glad ijs om in het kader van uitstel dergelijke politiek gekleurde stellingen te betrekken in de belangenafweging. Het evenwicht tussen generaties is vooral een agendaonderwerp bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Bovendien, zal dit dan tot aanvullende voorwaarden leiden en tot gedeeltelijk gebruik van de vrijstellingsbevoegdheid?
Over hoe dan wel het besluit helder en sterk te motiveren denken wij graag mee.Het Booking.com–arrest van de Hoge Raad hoe nu verder

Het Booking.com–arrest van de Hoge Raad: hoe nu verder?

De Hoge Raad heeft bij arrest van 9 april 2021 geoordeeld dat Booking.com kwalitatief een ‘(online) reisagent’ is. lees meer

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Bij besluit van 11 december 2020 is vastgesteld dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 in werking zal treden. lees meer

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 zal de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking treden. De Eerste Kamer heeft de WBTR op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan,... lees meer