You are here:
04 december 2019 / artikel

Verlaging pensioenen 2020: uitstel voor bepaalde pensioenfondsen

Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van ten minste 90% krijgen van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees uitstel voor het verlagen van de pensioenen (art. 142 pensioenwet). De minister verwijst hiervoor naar bijzondere omstandigheden, zoals de economische marktomstandigheden (negatieve rekenrente) en de aanstaande transitie naar een nieuw pensioenstelsel.

Keuze voor uitstel toelichten

Voor pensioenfondsen die in aanmerking komen voor dit besluit, is het uitstel voor het verlagen van de pensioenen weliswaar (vooralsnog) beperkt tot 2020. Pensioenfondsen die ervan gebruik willen maken, moeten dit, jegens alle stakeholders, bovendien toelichten. Hierbij zijn de toekomstige ontwikkeling van de dekkingsgraad, de premie, de opbouw, de ambitie en de gevolgen voor de financiële positie van het pensioenfondsen van belang.

Bijzondere omstandigheden (on)voldoende?

In zijn besluit benadrukte de minister dat pensioenfondsen die uitstel wensen, ook voldoende rekening moeten houden met de eis van evenwichtige belangenvertegenwoordiging. Dat is opvallend. Het gaat immers primair om een uitstel op grond van bijzondere omstandigheden. Waarom zouden die omstandigheden niet toereikend genoeg zijn ?

Evenwichtige belangenvertegenwoordiging: vage norm

De opmerking betreffende de norm van evenwichtige belangenvertegenwoordiging is dus enigszins ongelukkig. Die norm biedt ook weinig houvast. Minister Koolmees vindt dat ‘uitstel van kortingen in samenhang met stabiele pensioenopbouw zorgt voor evenwicht tussen alle generaties’. De vraag is of pensioenfondsen dat ook (moeten) vinden en wat daarvan dan de gevolgen moeten zijn.

Glad ijs

Niettemin zullen pensioenfondsen die in aanmerking komen, hier toch mee aan de slag moeten. Het is glad ijs om in het kader van uitstel dergelijke politiek gekleurde stellingen te betrekken in de belangenafweging. Het evenwicht tussen generaties is vooral een agendaonderwerp bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Bovendien, zal dit dan tot aanvullende voorwaarden leiden en tot gedeeltelijk gebruik van de vrijstellingsbevoegdheid?
Over hoe dan wel het besluit helder en sterk te motiveren denken wij graag mee.De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Pensioenfonds met CDC-pensioenregeling

Geen btw-vrijstelling als vermogensbeheerdiensten worden verricht aan een ondernemingspensioenfonds dat een CDC-pensioenregeling uitvoert. lees meer
Ultimate beneficial owners become public in the UBO register

Pensioenakkoord: naar een nieuw contract met life-cycle beleggen

Met de komst van het pensioenakkoord wordt een nieuw pensioencontract geïntroduceerd. lees meer