You are here:
04 januari 2018 / nieuws

Uw premiebeschikking Werkhervattingskas 2018 onjuist vastgesteld?

Onlangs heeft u als werkgever de premiebeschikking Werkhervattingskas (‘Whk’) 2018 van de belastingdienst ontvangen. Met deze beschikking wordt aangegeven in welke sector u bent ingedeeld voor de sociale verzekeringen en wat de nieuwe Whk premie wordt voor 2018. Van deze premie worden Ziektewet (‘ZW’) uitkeringen en WGA uitkeringen betaald.

Bent u een middelgrote of grote onderneming(loonsom > € 328.000) dan bestaat de mogelijkheid dat deze beschikking is gebaseerd op onjuiste feiten of uitgangspunten en u daardoor een te hoge premie in rekening wordt gebracht. Daarnaast heeft het Hof Amsterdam recentelijk een opzienbarende uitspraak gedaan die eveneens van invloed kan zijn op de door u te betalen Whk premie. Hieronder leest u wat u kunt doen.

Uitspraak Hof Amsterdam

De procedure bij het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:4830) betrof een werkgever die in de premiebeschikking Whk 2014 een verhoging van de ZW premie in rekening gebracht kreeg, doordat één enkele flexwerker zich in 2012 ziek had gemeld. Dit had tot gevolg dat deze werkgever € 40.000 meer aan ZW premie moest betalen (die samen met de WGA premie de Whk premie vormt) en dat terwijl de in 2012 aan de werknemer toegekende ZW uitkering slechts € 22.849 bedroeg.

De werkgever verzet zich in deze procedure tegen het feit dat de wet, waarin de premievaststelling is geregeld, in 2014 in werking is getreden maar de premielast wordt berekend aan de hand van de in 2012 toegekende uitkeringen (het zogenoemde peiljaar). Het Hof zag zich daardoor voor de vraag gesteld of de (door de werkgever gestelde) materieel terugwerkende kracht van de nieuwe regeling en/of de onevenredig grote financiële gevolgen van de nieuwe regeling in strijd zijn met het Europese Recht.

Het Hof gaat niet over tot toetsing aan het rechtszekerheidsbeginsel, maar ziet wél een mogelijkheid om te toetsen aan het evenredigheidsbeginsel. Het Hof concludeert dat de bovengenoemde wetgeving onverbindend is voor zover zij materiële terugwerkende kracht heeft die niet te verenigen is met het Europese Recht. Het Hof stelt de werkgever in het gelijk en vermindert de ZW premie fors.

Aangezien de belastingdienst in cassatie is gegaan tegen deze uitspraak, zal het oordeel van de Hoge Raad ook nog moeten worden afgewacht.

In het verlengde van dit arrest menen wij dat deze gevolgen ook van toepassing kunnen zijn met betrekking tot (ex-)werknemers van wie de eerste ziektedag ligt vóór 2014 en die na het einde van hun dienstbetrekking niet in de ZW, maar in de WGA terecht zijn gekomen.

 

Wat moet u doen?

Bent u een middelgrote of grote onderneming en / of heeft u te maken gehad met een werknemer die vóór 2014 ziek is geworden en vervolgens ziek uit dienst is gegaan of na het einde van zijn dienstbetrekking ziek of arbeidsongeschikt is geworden, dan doet u er goed aan de juistheid van uw premiebeschikking Whk 2018 na te gaan en eventueel bezwaar te maken (uiterlijk 11 januari 2018, zoals is aangegeven op uw premiebeschikking). Laat geen premievoordeel liggen en laat uw beschikking daarom vrijblijvend door een van onze adviseurs controleren.

Meer informatie?

Hiervoor kunt u terecht bij een van onze onderstaande adviseurs:

Amsterdam
Ralph Ferouge

Rotterdam
Jelmer PostSociale verzekering internationale vrachtwagenchauffeur

Europese Hof van Justitie oordeeldt dat internationale vrachtwagenchauffeurs sociaal verzekerd zijn in de lidstaat waar de onderneming is gevestigd. lees meer

Aanwijzen gerichte vrijstellingen: leg het goed vast

Rechtbank Den Haag heeft recent geoordeeld dat de werkgever de 30%-vergoeding niet had aangewezen als eindheffingsloon, omdat hij de 30%-regeling in de loonadministratie... lees meer

Nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

De Minister van Financiën heeft het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) bij de Tweede Kamer ingediend. lees meer