You are here:
31 januari 2018 / nieuws

Update: implementatie UBO-register in Nederland

Family Owned Business & Private Wealth nieuwsbrief

reading document

Download de PDF versie

De Nederlandse regering heeft op 31 januari 2018 een volgende stap gezet in het proces tot invoering van een ‘UBO-register’; een register waarin bepaalde persoonlijke gegevens worden opgenomen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van juridische entiteiten in Nederland. De regering heeft een concept-besluit gepubliceerd, waarin wordt aangegeven welke categorieën personen in elk geval als ‘UBO’ moeten worden aangemerkt voor juridische entiteiten in Nederland. Hoewel de UBO-definitie in het concept-besluit niet specifiek bedoeld is als uitwerking van het nog in te voeren UBO-register, zal de UBO-definitie in het besluit inhoudelijk overeenkomen met de UBO-definitie voor het UBO-register.

Het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register in Nederland wordt naar verwachting in de eerste helft van 2018 ingediend. Op dat moment wordt het UBO-begrip voor dat register verder uitgewerkt.

Vierde EU-antiwitwasrichtlijn

De invoering van een UBO-register is één van de maatregelen die is opgenomen in de binnen de Europese Unie (EU) geldende ‘vierde EU-antiwitwasrichtlijn’. Wij berichtten u eerder over het UBO-register in ons nieuwsbericht van 3 april 2017. De vierde EU-antiwitwasrichtlijn beschrijft naast het UBO-register de verplichting voor bepaalde dienstverleners, zoals banken, accountants, advocaten, belastingadviseurs en notarissen, om cliëntenonderzoek te verrichten voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie. In het kader van dit cliëntenonderzoek zijn dienstverleners verplicht om hun cliënt of de UBO van hun cliënt te identificeren.
Het UBO-begrip dat is opgenomen in het op 31 januari 2018 verschenen concept-besluit is uitdrukkelijk bedoeld in het kader van dit cliëntenonderzoek. Het UBO-begrip voor het UBO-register zal op een later moment afzonderlijk worden uitgewerkt. Inhoudelijk zullen beide begrippen echter op hetzelfde neerkomen.

UBO-definitie

Het concept-besluit beschrijft categorieën van natuurlijke personen die voor specifieke juridische entiteiten in elk geval worden beschouwd als UBO. De regering geeft daarbij aan dat uitdrukkelijk geen sprake is van een limitatieve opsomming en dat ten aanzien van één juridische entiteit meerdere UBO’s kunnen bestaan.

Hierna wordt voor de BV, NV en stichting kort beschreven welke natuurlijke personen onder het concept-besluit in elk geval als UBO worden beschouwd. In het concept-besluit wordt daarnaast onder meer ingegaan op de UBO-definitie voor maatschappen, commanditaire vennootschappen, verenigingen en trusts.

  • Voor de BV, NV en daarmee vergelijkbare juridische entiteiten: UBO's zijn de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de aandelen, de stemrechten of het eigendomsbelang houden in die vennootschap, of die via andere middelen uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap. Indien een voldoende eigendomsbelang wordt gehouden via tussenkomst van een stichting administratiekantoor blijft de natuurlijk persoon kwalificeren als UBO. Wanneer er twijfel bestaat welke natuurlijke personen UBO zijn van een vennootschap, wordt het hoger leidinggevend personeel van de entiteit als UBO aangemerkt. De hiervoor beschreven natuurlijke personen worden niet aangemerkt als UBO indien de NV of daarmee vergelijkbare juridische entiteit is onderworpen aan de openbaarmakingsvereisten voor beursgenoteerde vennootschappen. 

 

  • Voor stichtingen: UBO's zijn de oprichter(s), de bestuurder(s), de begunstigde(n) en elke natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de stichting uitoefent. Wanneer de afzonderlijke begunstigden van de stichting niet kunnen worden bepaald, wordt de groep van personen in wier belang de stichting hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is als UBO aangemerkt in plaats van de begunstigde(n). In de toelichting op het concept-besluit is niet beschreven hoe in dit verband moet worden omgegaan met de certificaathouders van een stichting administratiekantoor.

Vijfde EU-antiwitwasrichtlijn

Het definitieve wetsvoorstel ter invoering van het UBO-register in Nederland zal naar verwachting in de eerste helft van 2018 worden ingediend. Dit wetsvoorstel en het hiervoor beschreven concept-besluit zijn beide gebaseerd op de vierde EU-antiwitwasrichtlijn.

Inmiddels is binnen de EU een voorlopige overeenstemming bereikt over aanpassingen aan die richtlijn en het daarin opgenomen UBO-register. Deze aanpassingen zullen - zodra zij definitief zijn - worden opgenomen in een vijfde EU-antiwitwasrichtlijn. Uit die aanpassingen blijkt onder meer dat de drempel voor kwalificatie als UBO (een 25%+-belang) niet zal worden verlaagd en dat alle EU UBO-registers voor vennootschappen en andere juridische entiteiten openbaar toegankelijk dienen te zijn. Dit sluit aan bij de eerder door Nederland bekend gemaakte contouren van het Nederlandse UBO-register.

Ten slotte zullen lidstaten een UBO-register voor trusts moeten aanhouden voor trusts die zijn ingesteld naar het recht van de lidstaat, of die feitelijk in die lidstaat zijn gevestigd, daar worden beheerd of aldaar bepaalde zakelijke transacties aangaan. UBO’s van een trust zijn in deze situaties in elk geval de setlor(s), de trustee(s), de protector(s), de begunstigde(n) of klassen van begunstigden van de trust, alsmede elke andere persoon die uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent. Het UBO-register voor trusts zal naar verwachting niet publiek toegankelijk worden, maar wel toegankelijk zijn voor personen die een legitiem belang bij toegang tot de UBO-informatie kunnen aantonen.

Contact

Heeft u vragen over het UBO-register? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth. Wij zijn u graag van dienst bij het in kaart brengen van de gevolgen van het UBO-register in uw situatie.

 

 

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.Is toepassing van gerichte vrijstellingen werkkostenregeling (zoals de 30%-regeling) zonder aanwijzing als eindheffingsbestanddeel mogelijk?

Toepassing gerichte vrijstelling onder werkkostenregeling

Om vrijstellingen toe te passen onder de Werkkostenregeling is vereist dat de werkgever de betreffende vergoedingen aanwijst als eindheffingsloon. lees meer

Hoge Raad oordeelt opnieuw over box 3

Ditmaal gaat het over box 3 zoals deze sinds 1 januari 2017 is vormgegeven. lees meer
Hoge Raad oordeelt over toepassing fiscale bedrijfsopvolgingsregeling bij vastgoedexploitatie

Hoge Raad oordeelt over toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

De Hoge Raad bevestigt dat eerst moet worden beoordeeld of de verhuuractiviteiten tezamen met andere activiteiten één onderneming vormen lees meer