You are here:
18 december 2019 / artikel

Uitstel tot 1 april 2020 voor vastleggen arbeidsovereenkomst voor toepassing lage ww-premie

Vorige maand hebben wij in de Checklist Wab geïnformeerd over de premiedifferentiatie van de WW-premie die voortvloeit uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

Download hier het pdf-bestand

Kort gezegd houdt dit in dat werkgevers met ingang van 1 Januari 2020 een lagere WW-premie (2,94%) verschuldigd zijn voor alle werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst). Voor alle andere gevallen, behoudens enkele uitzonderingen, wordt een hogere WW-premie in rekening gebracht (7,94%).

Er mag alleen gebruik worden gemaakt van een lagere WW-premie als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk is vastgelegd. Omdat niet alle werkgevers het gebruik hebben om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd op schrift vast te stellen en Werkgeversorganisaties hebben aangegeven dat niet alle werkgevers in staat zullen zijn om vóór 1 januari 2020 deze arbeidsovereenkomst alsnog schriftelijk vast te leggen in een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum op de bestaande arbeidsovereenkomst, heeft Minister Koolmees in zijn brief van 9 december jl. aangegeven dat hij in samenspraak met de Belastingdienst heeft besloten om werkgevers drie maanden extra de tijd te geven om te voldoen aan deze administratieve vereisten voor de lage WW-premie.

Concreet betekent dit dat werkgevers de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgelegd, mits deze schriftelijke vastlegging alsnog uiterlijk vóór 1 april 2020 plaatsvindt. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden.

Als niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart 2020, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.
Voor de volledigheid merken we nog op dat de loonstrook vanaf 1 januari 2020 dient te vermelden om wat voor type contract het gaat. Dit is tevens een vereiste voor de toepassing van de lage WW-premie. Uit de brief van de Minister begrijpen wij dat een werkgever tijdens deze coulance-periode in de loonadministratie en op de loonstrook al mag aangeven dat er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, ook als dit nog niet is vastgelegd met de werknemer.Algemene handreiking COVID-19

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben in juni 2020 samen een handreiking opgesteld. lees meer

De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer