You are here:
10 augustus 2018 / artikel

Toetreding Nederland tot het Europees Openbaar Ministerie

Nederland heeft zich per 1 augustus 2018 aangesloten bij het Europees Openbaar Ministerie (EOM).

blue pillar

Er zijn nu 22 lidstaten van de Europese Unie (EU) die de krachten bundelen om fraude, die met EU-geld wordt gepleegd, te bestrijden. 

De oprichting van het EOM vindt zijn grondslag in Verordening (EU) 2017/1939. Het EOM zal zich gaan richten op het onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten die de EU-begroting schaden, zoals fraude, corruptie, witwaspraktijken en grensoverschrijdende btw-fraude boven de 10 miljoen euro. De deelnemende lidstaten willen effectiever samenwerken om de financiële belangen van de EU beter te beschermen.

Wat is het belang en de toegevoegde waarde van het EOM?

De EU heeft momenteel een aantal EU-organen dat actief is op het gebied van fraudebestrijding, namelijk OLAF (het EU-Bureau voor fraudebestrijding), Eurojust (het EU-Agentschap voor strafrechtelijke samenwerking) en Europol (de Europese Politiedienst). Deze organen hebben echter niet de bevoegdheid om strafrechtelijk onderzoek uit te voeren of tot vervolging over te gaan. Het EOM beoogt die leemte op te vullen en bij te dragen aan de effectieve aanpak van complexe en grensoverschrijdende (financieel-economische) criminaliteit.  

Wat is de werkwijze van het EOM?

Het EOM is een onafhankelijk en gedecentraliseerd orgaan van de EU. Het EOM bestaat uit twee niveaus, namelijk een centraal niveau en een nationaal niveau. Het centrale niveau bestaat uit een Europese hoofdaanklager en één Europese aanklager per lidstaat. Het decentrale niveau bestaat uit Europese gedelegeerde openbare aanklagers die in de deelnemende lidstaten zijn gevestigd. 

De Europese gedelegeerde openbare aanklagers voeren in de regel het onderzoek en de vervolging uit. Zij doen dit in de lidstaat waar zij gevestigd zijn en passen het nationale recht toe. Hun activiteiten worden gecoördineerd door het centrale bureau, met aan het hoofd de Europese hoofdaanklager. Het centrale bureau ziet erop toe dat de activiteiten in de deelnemende lidstaten coherent en effectief worden uitgevoerd. 

Het EOM brengt expertise en ervaring samen en zal als één overkoepelende instantie in alle deelnemende lidstaten te werk gaan. Langdurige procedures voor justitiële samenwerking zijn niet meer nodig. Daarnaast wordt het mogelijk om een gemeenschappelijk vervolgingsbeleid op te stellen. 

Wanneer gaat het EOM van start met zijn werkzaamheden?

Het is de bedoeling dat het EOM, na een opbouwfase van drie jaar, eind 2020 zal aanvangen met haar werkzaamheden.

Contact

Het Corporate Investigations, Compliance & Defence team adviseert regelmatig over risico’s met betrekking tot grensoverschrijdende financieel-economische criminaliteit. Heeft u vragen? Neem gerust (en vrijblijvend) contact op met Hamasa Osmani of uw vaste adviseur van het Corporate Investigations, Compliance & Defence team.