You are here:
28 november 2019 / nieuws

Toelichting Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas

Rond deze periode wordt de Gedifferentieerde Premiebeschikking Werkhervattingskas 2020 toegestuurd (met dagtekening 29 november 2019). Indien de premie onjuist is vastgesteld, kan dit substantiële financiële gevolgen hebben. Waarom?

Download hier het pdf-bestand.

Voor grote bedrijven (i.e. loonsom van meer dan EUR 3.370.000) varieert de premie tussen 0,32% en 5,12% (m.u.v. uitzendbureaus). Kort gezegd is de premie afhankelijk van de toegerekende ‘schadelast’; dat wil zeggen, de toegerekende uitkeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex) werknemers. De premie wordt geheven over de gehele loonsom en de toerekening van uitkeringen kan tot 10 jaar doorwerken. Het financiële belang van de juistheid van de premie kan daardoor groot zijn.

Controle premiebeschikking

De ervaring leert dat de toerekening van schadelasten niet altijd juist plaatsvindt. We raden derhalve aan de premiebeschikking en eventuele toegerekende schadelasten zorgvuldig te controleren. Indien nodig dient binnen 6 weken bezwaar te worden gemaakt tegen de beschikking.

Eigenrisicodragerschap

Er is ook een alternatief. Grote werkgevers kunnen naast de publieke verzekering bij UWV kiezen voor het ‘eigenrisicodragerschap’. Dit kan zowel voor de WGA als voor de Ziektewet. Een eigenrisicodrager WGA heeft dan wel de verplichting dit risico bij een verzekeraar onder te brengen. Onder omstandigheden kan dit substantiële besparingen opleveren. Indien u wilt weten of dit ook voor u geldt, bespreken we dit graag met u.

Meer informatie

Bent u een grote werkgever en wilt u weten of controle van uw premiebeschikking nuttig kan zijn, neemt u dan gerust even contact op met een van onze experts van ons Employment & Benefits team. Zij assisteren u graag bij de controle en het maken van bezwaar en kunnen u adviseren of eigenrisicodragerschap wellicht ook voor uw onderneming voordelen heeft.

Voor meer algemene informatie verwijzen we u graag naar de toelichting op de website van het UWV.Sociale verzekering internationale vrachtwagenchauffeur

Europese Hof van Justitie oordeeldt dat internationale vrachtwagenchauffeurs sociaal verzekerd zijn in de lidstaat waar de onderneming is gevestigd. lees meer

Aanwijzen gerichte vrijstellingen: leg het goed vast

Rechtbank Den Haag heeft recent geoordeeld dat de werkgever de 30%-vergoeding niet had aangewezen als eindheffingsloon, omdat hij de 30%-regeling in de loonadministratie... lees meer

Nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

De Minister van Financiën heeft het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) bij de Tweede Kamer ingediend. lees meer