You are here:
31 januari 2019 / artikel

Team Werkingssfeer: Bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen in Nederland

Het Team Werkingssfeer is gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures alsook het adviseren over de werkingssfeer van bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen, zoals collectieve arbeidsovereenkomsten en collectieve
pensioenregelingen.

Om de toegankelijkheid van de bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen in Nederland te bevorderen en behulpzaam te zijn bij het oplossen van werkingssfeervraagstukken, hebben wij alle werkingssfeerbepalingen van deze bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen in Nederland systematisch gerangschikt en in een wettenbundel weergegeven.

Over het bovenstaande treft u in deze brochure nadere informatie aan.

Download het pdf-bestand hier.