You are here:
13 december 2019 / artikel

Stimuleringsregeling E-health Thuis verandert per 1 februari 2020

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) gaat per 1 februari 2020 veranderen. De SET is een subsidie voor zorgaanbieders die samen met een inkoper het gebruik van bestaande e-health toepassingen willen borgen of opschalen. Het doel hiervan is om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking langer zelfstandig thuis te laten wonen. Sinds 1 maart 2019 staat de SET open voor aanvragen. Na de signalering van enkele knelpunten in de praktijk wordt de regeling op drie belangrijke punten gewijzigd.

Kleine zorgaanbieders

Allereerst wordt het voor kleine zorgaanbieders eenvoudiger om een subsidie aan te vragen. De ondergrens voor een subsidieaanvraag wordt namelijk verlaagd van 125.000 naar 50.000 euro. Deze ondergrens is aanvankelijk ingevoerd om projecten met een zekere schaalgrootte in aanmerking te laten komen voor de SET. In de praktijk is echter gebleken dat kleine zorgaanbieders de gewenste projectgrootte niet kunnen realiseren en om die reden geen aanvraag (kunnen) doen. Dit ongewenste effect moet door de nieuwe ondergrens worden weggenomen.

Subsidie voor visievorming in optionele voorfase

Verder blijkt het schrijven van een SET-aanvraag voor sommige organisaties een grote stap omdat een gedragen visie ontbreekt over de bijdrage van e-health in het realiseren van organisatiedoelen. Om deze zorgaanbieders tegemoet te komen wordt er een optionele voorfase aan de SET toegevoegd voor: (i) het vormen van een afgestemde visie op het gebruik van e-health en (ii) de doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan. Tijdens dit proces van visievorming wordt subsidie verstrekt voor loonkosten (intern) en voor kosten van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties. Het maximumbedrag voor deze subsidie in de voorfase bedraagt 20.000 euro.

Verruiming opleidingskosten

Tot slot wordt het huidige minimum- en maximumsubsidiebedrag voor opleidingskosten losgelaten. Partijen krijgen hierdoor meer vrijheid om, afhankelijk van de aard van hun project, meer of minder aandacht aan opleidingsactiviteiten te besteden.

Praktische informatie

Aanvragen voor de SET kunnen doorlopend worden ingediend. Na 1 februari 2020 worden aanvragen beoordeeld aan de hand van de gewijzigde regelgeving. Vanaf januari 2020 komen hiervoor de aangepaste formulieren beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor de wijziging (alsmede de toelichting) van de SET verwijzen wij naar de publicatie van Minister de Jonge in de Staatscourant.

Heeft u vragen omtrent E-Health in de zorg? Schroom niet contact op te nemen met Hamza Zourakhti of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.Mededingingsrecht in de zorg ten tijde van ‘corona’

De huidige coronaviruspandemie trekt een zware wissel op de economie. Mededingingsautoriteiten realiseren zich dit terdege en nemen initiatieven tot tijdelijke... lees meer
EMA’s revised guidelines on first-in-human clinical trials to increase safety of trial participants

Nieuwe gedragscode voor farmaceuten gepubliceerd

De Code voor farmaceuten was een langverwacht antwoord in het maatschappelijk debat over onder andere hoge geneesmiddelenprijzen. lees meer

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

In de nacht van 13 op 14 december is het gelukt om een onderhandelaarsakkoord te sluiten over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst Ziekenhuizen. lees meer