You are here:
22 oktober 2021 / nieuws

Sectorspecifieke onderzoeken bij ziekenhuizen en zelfstandige klinieken die contracteren met zelfstandigen in de zorg

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) beoogt schijnzelfstandigheid en oneigenlijke concurrentie op de arbeidsmarkt te voorkomen. Met de Voortgangsrapportage Toezicht Arbeidsrelaties d.d. 20 september 2021 geeft de (demissionaire) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toelichting op de wijze waarop de Belastingdienst en Inspectie SZW vormgeven aan dit toezicht.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) beoogt schijnzelfstandigheid en oneigenlijke concurrentie op de arbeidsmarkt te voorkomen. Met de Voortgangsrapportage Toezicht Arbeidsrelaties d.d. 20 september 2021 geeft de (demissionaire) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toelichting op de wijze waarop de Belastingdienst en Inspectie SZW vormgeven aan dit toezicht.

In verschillende sectoren bestaat het vermoeden dat arbeidsrelaties die feitelijk als (fictieve) dienstbetrekking kwalificeren niet als een dienstbetrekking worden behandeld. In een aantal met name genoemde sectoren waaronder de zorgsector is de Belastingdienst daarom gestart met onderzoeken. De Belastingdienst controleert of bij arbeidsrelaties die feitelijk gelijkgesteld moeten worden met een dienstbetrekking de inhouding van loonheffingen plaatsvindt. De Belastingdienst heeft hiervoor de benodigde extra capaciteit gekregen voor bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken bij bedrijven.

De Belastingdienst is sinds afgelopen jaar landelijk met een onderzoek gestart naar de samenwerking tussen algemene ziekenhuizen en zelfstandige klinieken enerzijds en zelfstandig medisch personeel (ZZP-ers) anderzijds. De Belastingdienst toetst of de overeenkomsten van opdracht die worden gesloten met deze zelfstandigen feitelijk moet worden gezien als een fiscale dienstbetrekking.

Om te bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking wordt getoetst of tegen betaling persoonlijke arbeid wordt verricht onder gezag bij de opdrachtgever. De Belastingdienst vermoed dat bij ziekenhuizen door ingehuurd zelfstandig gevestigd medisch personeel al snel dat aan alle genoemde voorwaarden van een dienstbetrekking wordt voldaan. Het ziekenhuis moet dan loonheffingen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Als dit niet heeft plaatsgevonden loopt de opdrachtgever i.c. het ziekenhuis het risico van een naheffing van loonheffingen.

Recent is het conceptrapport “Plan van Aanpak: Sectorspecifieke benadering ziekenhuizen en zelfstandige klinieken” d.d. 20 mei 2021 tot stand gekomen. Het rapport is een weergave van de Belastingdienst van het overleg tussen de Belastingdienst en de brancheorganisaties in de zorg (NVZ, NFU, ZKN en Solopartners). Het rapport geeft aan dat in voorkomend geval de arbeidsrelatie tussen ziekenhuizen en vrijgevestigde medisch specialisten, gelijkgesteld kan worden met een dienstbetrekking. Nu in het overleg van de Belastingdienst met de vertegenwoordigers van de brancheorganisaties is afgesproken dat de deelwaarnemingen of controles gaan plaatsvinden op locatie, is het afwachten wat de uitkomst hiervan zal zijn. Vooralsnog zijn er nog geen uitkomsten bekend.

Op 7 oktober jl. is voorts de motie van Maatoug (GroenLinks) en van Dijk (PvdA) in de Tweede Kamer aangenomen. In de motie wordt gesteld dat uit de pilot webmodule*) blijkt dat in de zorgsector veel ‘indicatie dienstbetrekking’ uit de webmodule blijkt te komen. Daarom wordt aan de regering opgedragen de zorgsector als eerste onder de loep te leggen en voor deze sector de webmodule op korte termijn in te voeren. Kamerstuk 29544, nr. 1078 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Beoordeel uw arbeidsrelaties

Wij adviseren u daarom steeds kritisch naar uw arbeidsrelaties te kijken. Zijn de zelfstandige professionals waarmee u samenwerkt feitelijk niet onder uw gezag werkzaam? Is de opdracht die u hen heeft gegeven duidelijk omschreven en is het niet een omschrijving van een bestaande functie in dienstbetrekking? Daarnaast is het belangrijk dat u gebruikmaakt van een goedgekeurde modelovereenkomst door de belastingdienst. Tenslotte adviseren wij u te toetsen of de feitelijke werkzaamheden daadwerkelijk overeenkomen met de inhoud van de overeenkomst van opdracht met de zelfstandig ondernemer.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met loonheffingen expert Ralph Ferouge.

*)Noot: Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA, verkort webmodule) is een online tool van de belastingdienst waarmee opdrachtgevers kunnen bepalen of ze voor een opdracht een zelfstandige kunnen inhuren.Het Didam-arrest: mededinging en transparantie bij uitgifte grond door overheid

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de verkoop van een perceel door de gemeente Montferland aan een private partij (projectontwikkelaar).... lees meer

Aanpassing Arbovrijstelling in de Werkkostenregeling

Aanpassing Arbovrijstelling in de (Werkkostenregeling) WKR met verwijzing naar artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet. lees meer

ACM wil fusies in de verpleeghuissector anders beoordelen

De ACM heeft haar intentie gedeeld om de toets te wijzigen op basis waarvan zij concentraties beoordeelt in de verpleeghuissector. lees meer