You are here:
23 september 2019 / nieuws

Regelgeving pensioen van zzp’ers is aan herziening toe

Voor het Tijdschrift Recht en Arbeid schreef Bas Dieleman een artikel over de wetgeving omtrent pensioen voor zzp’ers. Lees hieronder een samenvatting van zijn artikel.

Belgian Constitutional Court decides on Fairness Tax

Zzp’ers hebben minder vaak en minder veel fiscaal gefaciliteerd pensioen opgebouwd dan werknemers. Dit verschil is naar mijn mening niet dusdanig groot dat dit een algeheel wettelijke pensioenplicht voor zzp’ers rechtvaardigt.

Er is wetgeving op grond waarvan zzp’ers verplicht kunnen worden om deel te nemen in een bedrijfstakpensioenregeling en wetgeving op grond waarvan zzp’ers pensioen kunnen blijven opbouwen na uitdiensttreding, maar hier wordt te weinig gebruik van gemaakt. Voor werknemers die ten onrechte als zzp’er zijn aangemerkt, bestaat het risico dat met terugwerkende kracht moet worden deelgenomen in een bedrijfstakpensioenfonds.

De fiscale wetgeving omtrent pensioenopbouw door zzp’ers is onduidelijk en onvolledig. Dit leidt tot de belangrijke conclusie dat bij een verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenregeling, de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw door zzp’ers, niet is gemaximeerd.

Voor zover zzp’ers geen pensioen kunnen opbouwen, constateer ik dat zij op sobere lijfrenten zijn aangewezen. Als blijkt dat werknemers ten onrechte als zzp’er zijn aangemerkt en zij lijfrentepremies hebben betaald, kan dit tot onevenredig zware fiscale sancties leiden.

Om te voorkomen dat zzp’ers worden geconfronteerd met een onwenselijke inkomensterugval na pensionering, heb ik in deze bijdrage vier concrete aanbevelingen gedaan. Tevens pleit ik voor coulance voor werknemers die ten onrechte als zzp’er zijn aangemerkt en lijfrentepremies hebben betaald.

Dit is een samenvatting van het artikel ‘Regelgeving pensioen van zzp’ers is aan herziening toe’. Het artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA 2019/66). We verwijzen naar het LinkedIn-profiel van Bas Dieleman voor het gehele artikel.

 

Zie ook: “Deliveroo verplicht aangesloten bij Pensioenfonds VervoerChecklist Wet Arbeidsmarkt in Balans voor werkgevers

Wij hebben voor u een kort overzicht gemaakt met eventuele acties die u naar aanleiding van de invoering van de WAB nog dient te nemen voor of na 1 januari 2020.... lees meer

Toelichting Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas

Rond deze periode wordt de Gedifferentieerde Premiebeschikking Werkhervattingskas 2020 toegestuurd (met dagtekening 29 november 2019). Indien de premie onjuist... lees meer
New Belgian pledge act confirmed for 1 january 2018

Gewijzigde Uitvoeringsregels LAO

Het UWV hanteert vanaf 1 oktober 2019 nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid. lees meer