You are here:
26 juni 2019 / nieuws

Ontwikkelingen wet BIBOB

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, afgekort Wet Bibob, stelt bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak in staat om (rechts)personen waar zij zaken mee doen te onderzoeken op betrouwbaarheid en integriteit om te voorkomen dat zij (indirect) criminele organisaties en activiteiten faciliteren.

Real estate litigation: 10 key cases of 2018

Uitgangspunt hierbij is dat de Wet Bibob terughoudend moet worden ingezet. Dat neemt echter niet weg dat de Wet Bibob ook voor bona fide zakenpartners van de overheid gevolgen heeft, bijvoorbeeld omdat zij informatie moeten aanleveren en omdat het doorlopen van de Bibob-toets tijd kost. Deze gevolgen ondervinden (rechts)personen in de bouwsector bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag, bij een vastgoedtransactie of een aanbesteding. Op dit moment ligt een wetsvoorstel voor om de reikwijdte van de Wet Bibob (verder) uit te breiden.

Uitbreiding

Allereerst zal de Wet Bibob straks niet meer sectorafhankelijk zijn, maar toegepast kunnen worden bij alle overheidsopdrachten.

Specifiek voor de vastgoedpraktijk is een belangrijke(r) wijziging dat de bevoegdheden bij het verlenen van toestemming voor overdracht van erfpachtrechten zullen worden uitgebreid. In dit kader gold reeds dat overheden konden bedingen dat voor overdracht van een erfpachtrecht toestemming nodig is, maar de bevoegdheden van de Wet Bibob konden bij de uitvoering van die toestemmingsregeling nog niet worden ingezet. Met de uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob wijzigt dit.

Gevolgen voor de praktijk

De minister verwacht van de wetswijziging geen noemenswaardige ongewenste praktijkgevolgen. Zo voorziet hij geen grote wijzigingen ten aanzien van de doorlooptijd bij de overdracht van erfpachtrechten, vanuit de verwachting dat een Bibob-onderzoek kan worden afgerond binnen de behandelingstermijn van twee maanden die nu doorgaans ook al nodig is voor het verkrijgen van toestemming. Hoe dit in de praktijk zal uitpakken, dient uiteraard te worden afgewacht.

De ervaring leert dat ook in de huidige situatie de nodige tijd gemoeid kan zijn met het doorlopen van een Bibob-toets. Dat geldt in het bijzonder indien sprake is van meer complexe / omvangrijke (vennootschaps)structuren en/of betrokken buitenlandse entiteiten. Zeker indien zich (recent) wijzigingen hebben voorgedaan in de vennootschapsstructuur waarover het betrokken bestuursorgaan in het kader van de Bibob-toets vragen zou kunnen hebben, is het raadzaam daar in de voorbereidingen op te anticiperen om zo het risico op vertragingen gedurende de vastgoedtransactie te kunnen beperken.

Het is vooralsnog niet bekend wanneer de uitbreiding officieel in werking zal treden.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Loesje Hoeke en Jan De Heer of met uw vaste adviseur van het Vastgoedteam bij Loyens & Loeff.Investing in real estate

Investing in real estate in the Netherlands 2019

Bestel hier de vijfde editie van het boek Investing in real estate in the Netherlands. lees meer

Loyens & Loeff adviseerde Tristan Capital Partners

Loyens & Loeff adviseerde Tristan Capital Partners bij de indirecte verwerving van kantoorgebouw The Core in Rotterdam. lees meer

Loyens & Loeff adviseerde met verkoop van winkelcentrum(2.500 m2)

Loyens & Loeff adviseerde Goldman Sachs met de verkoop van winkelcentrum Buurmalsen (2.500 m2) in Tilburg. lees meer