You are here:
26 juni 2019 / nieuws

Ondanks eerder recht op aftrek toch alsnog btw aftrek bij verkoop

Volgens het Hof hoeft het recht op aftrek van btw niet gelijk bij de bestemming correct te worden uitgeoefend. Bij daadwerkelijk gebruik kan dat recht op aftrek van btw alsnog worden uitgeoefend.

Rechtsvraag en belang

Een belanghebbende heeft grond gekocht met het oog op het ontwikkelen en verkopen van stacaravans. Ondanks dat dit voorgenomen gebruik recht geeft op aftrek van voorbelasting, heeft de belanghebbende de btw bij aankoop niet in aftrek gebracht. De ontwikkeling komt niet tot stand en de eigenaar verkoopt twee percelen aan de exploitant van het park, waarbij de koopprijs wordt vermeerderd met btw. In geschil is of de eigenaar de btw bij aankoop alsnog in aftrek mag brengen, nu het daadwerkelijke gebruik niet afwijkt van de eerdere bestemming van het vastgoed, maar verkoper het aftrekrecht eerder niet heeft uitgeoefend.

Beoordeling

Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden kan de eigenaar de bij aanschaf in rekening gebrachte btw in aftrek brengen in het jaar van ingebruikneming van de percelen (i.e. bij verkoop). Volgens het hof ontstaat er in dat jaar pas voldoende duidelijkheid over de aard van het werkelijke gebruik. Hiervoor is niet vereist dat het daadwerkelijk gebruik afwijkt van de bestemming. Nu de eigenaar de percelen met btw heeft verkocht, is de voorbelasting alsnog volledig aftrekbaar.

Praktijkbelang

Met dit oordeel volgt het hof de letterlijke tekst van de wet dat bij ingebruikneming een correctie plaatsvindt van de eerder daadwerkelijk in aftrek gebrachte btw. Naar onze mening een terecht oordeel. Indien bij aankoop nog onduidelijk is wat de bestemming is, heeft de verkrijger dus een “herkansing” om bij eerste ingebruikneming alsnog de aftrek op juiste wijze te bepalen.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Jérôme Germann, Jérôme Ariës, of uw vaste adviseur van het Vastgoed team bij Loyens & Loeff.Holding Regimes 2018

2% lager overdrachtsbelastingtarief op kantoortransformaties

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% van toepassing is op kantoortransformaties. lees meer

Terecht met terugwerkende kracht herzienings-btw nageheven

De verkoper is alsnog herzienings-btw verschuldigd als achteraf komt vast te staan dat de overdracht van vastgoed met terugwerkende kracht vrijgesteld van btw... lees meer

2% overdrachtsbelasting bij kluskavel

A-G Ettema heeft geconcludeerd tot toepassing van het 2% voor woningen en is daarbij ingegaan op de tariefsproblematiek bij transformaties. lees meer