You are here:
12 juni 2018 / nieuws

Nieuw wetsvoorstel voor de aanpak van zorgfraude

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 7 juni 2018 het wetsvoorstel Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’ gepubliceerd als onderdeel van het programmaplan Rechtmatige Zorg 2018 – 2021, waarin het Ministerie VWS werkt aan het terugdringen van fraude in de zorg.

Recentelijk is er veel zorgfraude aan het licht gekomen, zoals de onrechtmatige declaraties van zorgaanbieder Ciran (zie Healthbit: VGZ wint kort geding tegen zorgaanbieder Ciran). Bestrijding van fraude in de zorg heeft hierdoor prioriteit. Een effectieve aanpak van zorgfraude vereist actieve samenwerking van verschillende instanties en de uitwisseling van informatie, waaronder uitwisseling van (bijzondere) persoonsgegevens, is daarvoor essentieel. Dit wetsvoorstel schept een kader voor structurele samenwerking en gegevensuitwisseling tussen verschillende instanties in de zorg om signalering en bestrijding van fraude in de zorg te verbeteren.

Het gaat hierbij onder andere om de uitwisseling van bijzondere persoonsgegevens waaronder gezondheidsgegevens en gegevens van strafrechtelijke aard. Voor de uitwisseling van bijzondere persoonsgegevens is een extra grondslag vereist op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De effectieve aanpak van fraude in de zorg wordt gezien als een dringende maatschappelijke behoefte en de gegevensuitwisseling wordt noodzakelijk geacht om redenen van zwaarwegend algemeen belang zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub g van de AVG. Met dit wetsvoorstel wordt een grondslag voor de gegevensuitwisseling gecreëerd.

Het wetsvoorstel bestaat uit twee onderdelen: (i) het Waarschuwingsregister Zorg, waarmee gemeenten, zorgverzekeraars en Wet langdurige zorg (Wlz)-uitvoerders onderling gegevens over bij hen bekende fraudeurs uitwisselen, en (ii) het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), waaraan instanties (bijzondere) (persoons)gegevens verstrekken bij signalen over fraude in de zorg. Het IKZ kan deze gegevens na verwerking en verrijking doorsturen naar bevoegde instanties zodat deze sneller en beter kunnen optreden bijvoorbeeld door het stoppen, intrekken of herzien van een persoonsgebonden budget.

In het wetsvoorstel wordt duidelijk afgebakend dat het Waarschuwingsregister Zorg alleen bedoeld is om (rechts)personen te registeren die fraude hebben gepleegd. Gelet op de aanzienlijke inbreuk op de privacy van betrokkenen is registratie slechts gerechtvaardigd bij serieuze en doelbewuste overtredingen van wet- en regelgeving en worden onbewuste fouten met declaraties niet geregistreerd. In tegenstelling tot bij het Waarschuwingsregister Zorg, gaat het bij het IKZ om het verrijken van (eerste) signalen van fraude, zodat het fraude onderzoek kan worden verstrekt.

Bij Algemene maatregel van bestuur (AMvB) zal, onder meer, nader worden uitgewerkt welke gegevens er opgenomen dienen te worden in het Waarschuwingsregister Zorg en het IKZ, hoe lang deze gegevens worden bewaard en hoe deze worden beveiligd.

 

Wilt u meer weten over het wetsvoorstel of over de aanpak van fraude in de zorg? Neem gerust contact op met Kim Lucassen, Jacobine van Beijeren of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.Samenwerken in tijden van COVID-19

Ziekenhuizen, zorginstellingen en anderen willen in deze tijden samenwerken. lees meer

Mededingingsrecht in de zorg ten tijde van ‘corona’

De huidige coronaviruspandemie trekt een zware wissel op de economie. Mededingingsautoriteiten realiseren zich dit terdege en nemen initiatieven tot tijdelijke... lees meer
EMA’s revised guidelines on first-in-human clinical trials to increase safety of trial participants

Nieuwe gedragscode voor farmaceuten gepubliceerd

De Code voor farmaceuten was een langverwacht antwoord in het maatschappelijk debat over onder andere hoge geneesmiddelenprijzen. lees meer