You are here:
03 januari 2018 / nieuws

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018)

Op vrijdag 15 december 2017 heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Met dit wetsvoorstel wordt de huidige wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen uit 1996 (Wmcz) vervangen.

process

De Wmcz 2018 heeft als doel om cliëntenraden nog beter in staat te stellen de belangen van de cliënt te behartigen. Inhoudelijk is de Wcmz 2018 een flink gewijzigde en aangevulde versie van de huidige Wmcz. Allereerst wordt met de Wmcz 2018 het toepassingsbereik van de wet gewijzigd. Momenteel is de Wmcz van toepassing op instellingen die een toelating hebben in de zin van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Hiermee is de wet slechts van toepassing op het niveau van de organisatie dat een Wtzi toelating heeft. Met de Wmcz 2018 wordt dit manco opgelost: de Wmcz 2018 is van toepassing op elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband dat zorg verleent. Voorts is de wet slechts van toepassing op zorginstellingen waarbij meer dan tien natuurlijke personen zorg verlenen.

Een aantal andere belangrijke wijzigingen zijn (i) het vervangen van het verzwaard adviesrecht door een instemmingsrecht; (ii) het invoeren van gelaagdheid in de medezeggenschap (o.a. door een cliëntenraad pas verplicht te stellen bij organisaties van meer dan 10 personen); (iii) een betere regeling voor de financiering van de cliëntenraad; (iv) uitbreiding van de onderwerpen waarover in de medezeggenschapsregeling regels moeten worden gesteld; en (v) meer ruimte voor maatwerk en meer inspraak voor cliënten in de langdurige zorg over aangelegenheden die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven.

Daarnaast wordt met de Wmcz 2018 het enquêterecht van de cliëntenraad wettelijk verankerd. Ook nieuw is dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg toezicht gaat houden op naleving van de wet.

Nu de ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel volgt de plenaire behandeling door de Tweede Kamer. Als de Eerste en Tweede Kamer in 2018 instemmen met het wetsvoorstel, dan kan de Wmcz 2018 in 2019 in werking treden.

Uiteraard volgt Loyens & Loeff deze ontwikkelingen op de voet. Heeft u vragen? Uw vaste Loyens & Loeff adviseurs zijn graag bereid u hierover nader te adviseren.

 

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits

 


Verschillende maatregelen energiebelasting

Overzicht van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar en de elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten. lees meer

Nieuwe Btw-noodmaatregelen in tijden van COVID-19

Tijdelijke corona noodmaatregelen tegen btw-druk in de zorg. lees meer

Belemmeringen in de strijd tegen COVID-19

De deur op een kier voor aanpassing van eisen voor het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen? lees meer