You are here:
25 juni 2019 / nieuws

Minimumtarief voor alle zzp’ers vanaf 2021

De regering heeft gisteren in een Kamerbrief haar plannen voor nieuwe wetgeving voor de grote groep zzp’ers in Nederland verder uitgewerkt en op sommige punten gewijzigd. Het plan voor de onderkant van de zzp-arbeidsmarkt is gepresenteerd en de plannen voor de bovenkant zijn gewijzigd.

No more annual notification for country-by-country reporting

Binnenkort zullen deze plannen in een concept-wetsvoorstel worden gepubliceerd voor internetconsultatie. De beoogde datum van inwerkingtreding is vooralsnog 1 januari 2021. Hieronder volgt een samenvatting van de plannen.

Minimumtarief van 16 euro voor alle zzp’ers

Het plan is om voor alle zzp’ers een minimumtarief van 16 euro in te voeren om ervoor te zorgen dat alle zzp’ers genoeg verdienen om in hun noodzakelijke levensbehoeftes te kunnen voorzien. Dit minimumtarief zou gelden voor alle zzp’ers, ongeacht de duur van de opdracht, of het gaat om ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ of niet, en ongeacht of het gaat om een particuliere of zakelijke opdrachtgever. Ook is de regering niet van plan om een bepaalde groep zzp’ers uit te zonderen, tenzij kan worden aangetoond dat voor een bepaalde groep het minimumtarief niet noodzakelijk is.

Een opdrachtnemer moet voorafgaand aan de opdracht een inschatting van de kosten en uren maken. Opdrachtgevers moeten dan nagaan of aan het minimumtarief wordt voldaan. Als achteraf blijkt dat toch meer kosten of uren zijn gemaakt, dan zijn zakelijke opdrachtgevers verplicht om bij te betalen (particuliere opdrachtgevers niet). Zakelijke opdrachtgevers zijn  medeverantwoordelijk voor de juistheid van de informatie, dat wil zeggen dat zij stil moeten staan bij de vraag of de gemaakte kosten en uren aannemelijk zijn.

Opdrachtnemers en belangenorganisaties kunnen naar de civiele rechter stappen om het minimumtarief af te dwingen en bestuursrechtelijk toezicht door de Inspectie SZW zal plaatsvinden.

Zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met uurtarief 75 euro en hoger

In het regeerakkoord stelde de regering een opt-out voor de bovenkant van de zzp-arbeidsmarkt voor. Nu wil de regering een stap verder gaan met een ‘zelfstandigenverklaring’. Opdrachtgevers worden dan gevrijwaard van bepaalde risico’s als de werkende later alsnog als ‘werknemer’ wordt gekwalificeerd. Zij worden dan niet alleen gevrijwaard van naheffing van loonheffing en premies voor werknemersverzekeringen, maar ook van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, de nabetaling van pensioenpremies aan pensioenfonds en cao-verplichtingen.

Partijen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden voor het gebruik van een zelfstandigenverklaring en zij moeten erop letten dat ze zich blijven houden aan de voorwaarden. Als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, dan geldt de zelfstandigenverklaring niet meer en wel met terugwerkende kracht.

Het gaat om de volgende vijf cumulatieve voorwaarden:

  • In de overeenkomst van opdracht moet opgenomen zijn dat partijen de bedoeling hebben geen arbeidsovereenkomst te sluiten.
  • De arbeidsbeloning bedraagt minimaal 75 euro per uur (prijspeil 2019).
  • De overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal een jaar. Voor het berekenen van de duur van de opdracht geldt de volgende samentelregeling gelden: alle werkzaamheden die door een werkende eerder zijn verricht voor dezelfde opdrachtgever, ongeacht de contractsvorm, tellen mee. Een concern wordt als één opdrachtgever worden gezien. Nadat een opdracht is afgerond en zes maanden zijn verstreken, vangt een nieuwe termijn van een jaar aan.
  • De opdrachtgever en de opdrachtnemer ondertekenen beiden de zelfstandigenverklaring.-De opdrachtnemer dient bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan.

Regering werkt aan webmodule voor opdrachtgeversverklaring

Voor alle zzp’ers zonder een zelfstandigenverklaring, blijft de vraag of de werkende daadwerkelijk een zzp’er is of toch een werknemer relevant. Daarvoor werkt de regering aan een webmodule. Deze module maakt het voor opdrachtgevers mogelijk om een opdrachtgeversverklaring te verkrijgen als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Deze maatregel had de regering eerder al aangekondigd. In haar Kamerbrief van 24 juni j.l. geeft de regering aan dat de webmodule zich nu in de testfase bevindt. Na de zomer dit jaar volgt meer informatie over de voortgang van deze webmodule. Eerder werd aangekondigd dat de webmodule al eind 2019 klaar voor gebruik zou zijn.


De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer
per-1-juli-eindigt-coulanceregime-voor-toepassing-lage-ww-premie

Per 1 juli eindigt coulanceregime lage WW-premie

De coulance termijn van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van vóór 1 januari 2020 loopt op 1 juli af. lees meer