You are here:
14 januari 2015 / persbericht

Maarten de Wilde promoveert

Maarten de Wilde, fiscalist en knowhow-adviseur bij Loyens & Loeff, verdedigt op donderdag 15 januari 2015 zijn proefschrift ‘Sharing the Pie; Taxing Multinationals in a Global Market’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn proefschrift stelt Maarten een neutralere winstbelastingheffing voor, zodat internationale ondernemings- en investerings(locatie)beslissingen niet meer beïnvloed worden door de heffingssystematiek van verschillende landen. Ton Stevens, of counsel bij Loyens & Loeff, is promotor.

De Wilde: “De verschillen in winstbelastingsystemen tussen verschillende landen lijken internationale bedrijfsprocessen te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat bedrijven niet altijd economisch optimale ondernemingsbeslissingen nemen. Daarom stel ik een neutralere winstbelastingheffing voor, waarbij een internationaal concern als één belastingplichtige wordt beschouwd. De belastbare winst wordt geografisch toebedeeld aan de landen waar het concern zijn producten en diensten effectief afzet. Verder krijgt het concern een aftrek voor de kapitaalvergoedingen die het de aandeelhouders betaalt.”

De door De Wilde voorgestelde heffingssystematiek lijkt voor landen of regio’s, zowel gezamenlijk als individueel, aantrekkelijk. De neutralere winstbelastingheffing stimuleert financiering met geldleningen en bevordert het investeringsklimaat.