You are here:
16 oktober 2019 / nieuws

Energie Update nr. 8/9 2019 Hof van Justitie EU | Gerecht

(periode augustus en september 2019)

De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update bevat een korte signalering van de voor de energiesector relevante nationale en Europese rechtspraak- en besluiten die in de hierboven aangegeven periode zijn gepubliceerd. De signaleringen bevatten tevens een hyperlink naar het brondocument.

renewable energy solar power plant

Hof van Justitie EU | Gerecht

Zaak T-883/16, Polen / Commissie, 10 september 2019 (het arrest is niet in de Nederlandse taal beschikbaar.)
Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas. Richtlijn 2009/73/EG. Het Gerecht heeft het besluit van de Commissie tot goedkeuring van de wijziging van de vrijstelling voor de exploitatie van de OPAL-gasleiding nietig verklaard. Het Gerecht oordeelt dat het betreffende Commissiebesluit in strijd is met het beginsel van energiesolidariteit.
Zie ook het Engelstalige persbericht van het Gerecht van het EU (no. 179/19) van 10 september 2019


Conclusie A-G in de zaak C-523/18, Engie Cartagena S.L. / Ministerio para la Transición Ecológica, 19 september 2019
Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit. Verzoek om een prejudiciële beslissing ziet op een verduidelijking van het begrip ‘openbaredienstverplichting’ (‘ODV’) in de zin van art. 3 lid 2 Richtlijn 2003/54/EG en Richtlijn 2009/72/EG.

Contact

Voor meer informatie over de inhoud van deze update of andere energiegerelateerde vragen, kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen.Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

Op de hoogte blijven? In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving... lees meer

Loyens & Loeff adviseert Liander

Op 2 juni 2020 heeft het CBb een belangwekkende uitspraak gedaan over de wijze waarop elektriciteitsaansluitingen moeten worden gemaakt. lees meer

Weerlegbaar bewijsvermoeden WOZ-beschikking

Is de netbeheerder gebonden is aan de objectafbakening zoals die blijkt uit de door het college van B&W afgegeven WOZ-beschikking? lees meer