You are here:
13 augustus 2019 / nieuws

Energie Update nr. 6/7 2019 Autoriteit Consument & Markt (ACM)

(periode juni en juli 2019)

De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update bevat een korte signalering van de voor de energiesector relevante nationale en Europese rechtspraak- en besluiten die in de hierboven aangegeven periode zijn gepubliceerd. De signaleringen bevatten tevens een hyperlink naar het brondocument.

Loyens & Loeff congratulates Northwind with the refinancing of its offshore wind farm

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Besluiten

Zaak ACM/18/034166 – Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. / Stedin Netbeheer B.V. en TenneT TSO B.V., 26 april 2019
Systeemdienstentarieven (SDT’s). In dit geschil beoordeelt de ACM of Stedin in de periode 2000-2001 SDT’s bij Akzo in rekening mocht brengen. De ACM stelt vast dat dat niet zo is. Op basis van de informatie aangeleverd door de partijen kan de ACM niet vaststellen of Stedin daadwerkelijk SDT’s in rekening heeft gebracht bij Akzo. Derhalve kan de ACM niet vaststellen dat Stedin in strijd met de E-wet heeft gehandeld en is de klacht van Akzo ongegrond.

De klacht van Akzo tegen TenneT TSO B.V. wordt niet-ontvankelijk verklaard. ACM verklaart zich verder onbevoegd ten aanzien van de klacht van Akzo ter zake van restitutie van eventueel onverschuldigd betaalde SDT’s. 

Zaak ACM/18/034353 – TenneT TSO B.V. / Stedin Netbeheer B.V., 26 april 2019
Algemeen geformuleerde taken netbeheerders uit art. 16, eerste lid, onder a, b en c, E-wet.  In geschil is of Stedin in strijd met artikel 16, eerste lid, onder a, b en c, van de E-wet en artikel 2 van de Samenwerkingscode elektriciteit (hierna: Samenwerkingscode) bepaalde werkzaamheden aan haar net niet heeft uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn het gevolg van een wijziging in de netconfiguratie van het net van TenneT, ter uitvoering van de aansluit- en transporttaken van TenneT.

De ACM concludeert dat zij in de onderhavige geschilprocedure geen overtreding van de algemeen geformuleerde taken van netbeheerders uit artikel 16, eerste lid, onder a, b en c, van de E-wet en artikel 2 van de Samenwerkingscode kan vaststellen. De ACM is van mening dat om in de onderhavige procedure een overtreding van alleen een algemene norm (die niet verder is uitgewerkt in de E-wet of lagere regelgeving) vast te kunnen stellen, er sprake moet zijn van een evidente overtreding. In het onderhavige geschil is dat naar het oordeel van de ACM niet het geval. De argumenten die TenneT naar voren heeft gebracht leiden ook niet tot de conclusie van een evidente overtreding door Stedin. Klacht ongegrond.


Regulering | Handhaving

Zaak ACM/18/034520 – Besluit ACM inzake last onder dwangsom De Moor wegens illegaal beheer netten, 27 mei 2019

Zaak ACM/19/035117 – Ontheffingsbesluit ACM inzake de tariefstructuren en voorwaarden met betrekking tot het station Middenmeer, 6 juni 2019
Staatscourant 14 juni 2019, nr. 30855

Zaak ACM/18/034517 – Besluit op het verzoek tot handhaving tegen de warmteleverancier aan woningcomplex wegens overtreding van de Warmtewet, 5 juli 2019


Regulering (internationaal)

 • Zaak ACM/17/031357 – Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot goedkeuring van het voorstel van TenneT voor een bijdrage aan de marktkoppelingskosten van EPEX van 2017, Autoriteit Consument en Markt
  Staatscourant 13 juni 2019, nr. 33110
 • Zaak ACM/17/031357 – Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot goedkeuring van het voorstel van TenneT voor een bijdrage aan de marktkoppelingskosten van EPEX van 2018
  Staatscourant 13 juni 2019, nr. 33101
 • Zaak ACM/18/033908 – Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot goedkeuring van het voorstel van TenneT voor een bijdrage aan de marktkoppelingskosten van Nord Pool van 2017
  Staatscourant 13 juni 2019, nr. 33098
 • Zaak ACM/18/033908 – Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot goedkeuring van het voorstel van TenneT voor een bijdrage aan de marktkoppelingskosten van Nord Pool van 2018
  Staatscourant 13 juni 2019, nr. 33096
 • Zaak ACM/18/032644 – Besluit ACM tot goedkeuring voorstel TenneT TSO B.V. voor een methodologie voor de congestie-inkomstenverdeling op grond van art. 4 en 57 van de Verordening (EU) 2016/1719 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn en Besluit van 19 december 2018 ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt, 13 juni 2019
  Staatscourant 17 juni 2019, nr. 34035
 • Zaak ACM/18/033282 – Besluit ACM tot goedkeuring voorstel BritNed Development Limited voor een methodologie voor de congestie-inkomstenverdeling op grond van art. 4 en 57 van de Verordening (EU) 2016/1719 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn en Besluit van 19 december 2018 ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt, 13 juni 2019
  Staatscourant 17 juni 2019, nr. 34036
 • Zaak ACM/18/032890 – Verzoek TenneT aan ACM inzake intrekken voorstel van CWE TSO’s m.b.t. flow based intradaycapaciteitsberekening voor de CWE-regio’s, 11 juni 2019
 • Zaak ACM/19/035691 – Besluit ACM betreffende de aanvraag van TenneT TSO B.V. tot wijziging van de voorwaarden verbonden aan de goedkeuring bij besluit van 31 augustus 2018 van de gewijzigde methodologie voor flow-based capaciteitsberekening voor het day-ahead tijdsbestek in de Centraal-West Europa regio, 26 juni 2019
  Staatscourant 25 juli 2019, nr. 42303
 • Zaken ACM/19/035588 en ACM/19/035519 – Zienswijze Energie-Nederland over Hansa regio (inzake verzoek TenneT tot goedkeuring opsplitsen langetermijncapaciteit Hansa regio), 12 juli 2019

Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (EB Verordening)

Methodebesluiten & tariefregulering

Zaak ACM/19/035491 – Beschikking tot vaststelling van het maximale variabele gebruikstarief van elektriciteit per 1 juli 2019 voor: Saba Electric Company N.V., 17 juni 2019

Zaak ACM/19/035492 – Beschikking tot vaststelling van het maximale variabele gebruikstarief van elektriciteit per 1 juli 2019 voor: St. Eustatius Utility Company N.V., 17 juni 2019

Zaak ACM/19/035489 – Beschikking tot vaststelling van het maximale variabele gebruikstarief van elektriciteit per 1 juli 2019 voor: Water en Energiebedrijf Bonaire N.V., 17 juni 2019
Staatscourant 25 juni 2019, nr. 35542

Zaak ACM/18/034526 – Concept WACC-methode elektriciteit en drinkwater Caribisch Nederland 2020-2022, 9 juli 2019

 • Annex: Report EER WACC calculation for the Caribbean Netherlands, June 2019
 • Annex: Draft decision – WACC attachment re. calculating the WACC for energy and water companies in the Caribbean Netherlands for the year 2020 – 2022, July 2019
  Staatscourant 9 juli 2019, nr. 38584


Gewijzigde x-factorbesluiten RNB’s gas 2017-2021

Enduris 

 • Zaak ACM/19/035071 – Gewijzigd X-factorbesluit voor Enduris 2017-2021, 18 juni 2019
 • Zaak ACM/19/035071 – Berekening X-factor bij gewijzigd X-factorbesluit Enduris, 18 juni 2019

Enexis

 • Zaak ACM/19/035072 – Gewijzigd X-factorbesluit voor Enexis 2017-2021, 18 juni 2019
 • Zaak ACM/19/035072 – Berekening X-factor bij gewijzigd X-factorbesluit Enexis, 18 juni 2019

Zebra

Bijlagen bij bovengenoemde publicaties

 • Publicatie ACM: SO bestand behorende bij het gewijzigde x-factorbesluit RNB’s gas 2017-2021, 26 juli 2019
 • Publicatie ACM: EHD-maatstafberekening behorende bij de gewijzigde x-factorbesluiten RNB’s Gas 2017-2021, 26 juli 2019
 • Publicatie ACM: X-factorberekening bij herziene x-factorbesluiten RNB’s Gas 2017 – 2021, 26 juli 2019

Energiecodes | Codewijzigingsvoorstellen

Begrippencode elektriciteit per 18 juni 2019
Netcode elektriciteit per 18 juni 2019 en Netcode elektriciteit per 10 juli 2019
Allocatiecode gas per 4 juli 2019
Tarievencode elektriciteit per 10 juli 2019
Begrippencode elektriciteit per 10 juli 2019
Samenwerkingscode elektriciteit per 10 juli 2019
Meetcode elektriciteit per 10 juli 2019
Informatiecode elektriciteit en gas per 10 juli 2019

Zaak ACM/19/035748 – Voorstel codewijziging Regulering grootverbruikaansluitingen gas, 13 mei 2019
Zaak ACM/19/035754 – Voorstel codewijziging update gebiedsindelingscodes 2019, 13 mei 2019
Zaak ACM/15/022654 – Ontwerpbesluit codewijzigingsbesluit uitfasering profielsegment E3, 14 juni 2019
Staatscourant 14 juni 2019, nr. 33403
Zaak ACM/16/022666 – Conceptbesluit  codebesluit snelle spanningsvariaties, 20 juni 2019
Staatscourant 14 juni 2019, nr. 33405

Zaak ACM/15/022654 – ontwerp besluit ACM inzake codewijzigingsvoorstel Netbeheer Nederland en de NEDU over het wijzigen van de voorwaarden van de Meetcode elektriciteit, de Begrippencode elektriciteit en de Informatiecode elektriciteit en gas (betreft de uitfasering van het profielsegment E3) (ongedateerd)

Zaak ACM/16/022666 – ontwerp besluit ACM inzake codewijzigingsvoorstel Netbeheer Nederland over het wijzigen van de voorwaarden van de Netcode en de Begrippencode elektriciteit over snelle spanningsvariaties (ongedateerd)


Zaak ACM/18/033558 – Codebesluit allocatie netverliezen gas, 3 juli 2019
Staatscourant 3 juli 2019, nr. 36558
Staatscourant 5 juli 2019, nr. 36558


Zaak ACM/19/035848 – Ontwerp Codebesluit Definitie entrypunt en exitpunt, 4 juli 2019
Staatscourant 4 juli 2019, nr. 36981
Zaak ACM/19/034763 – Ontwerp Codebesluit correctieprocessen, 4 juli 2019
Zaak ACM/19/035374 – Codebesluit correcties en wijzigingen elektriciteitscodes, 4 juli 2019
Staatscourant 10 juli 2019, nr. 36874

 

Zaak ACM/18/031400 – Besluit ACM implementatie van Verordening (EU) 2017/1485 (SO-verordening), artikel 141, tweede lid, 10 juli 2019
Staatscourant 10 juli 2019, nr. 36874
Zaak ACM/18/031764 – Besluit ACM implementatie van Verordening (EU) 2017/1485 (SO-verordening), artikel 67 en artikel 70, 10 juli 2019
Staatscourant 10 juli 2019, nr. 36874

 

Zaak ACM/17/022723 – De ACM heeft het Codebesluit marktprocessen (Gesloten Distributiesystemen) GDS vastgesteld, 25 juli 2019


Overige publicaties

 • Zaak ACM/17/024385 UHT besluit Verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen, 25 januari 2018
 • Zaak ACM/18/032812 – UHT besluit en regeling Investeringsplan en kwaliteitsborging elektriciteit en gas, 12 juni 2018
   
 • Publicatie ACM: Inleiding Remko Bos op Energeia Energy Day 2019, 21 juni 2019
 • Nieuwsbericht ACM: Veel gestelde vragen en antwoorden over transportschaarste, 28 juni 2019
 • Nieuwsbericht ACM: Transport van elektriciteit vereist vergaande maatregelen van netbeheerder, 28 juni 2019
 • Nieuwsbericht ACM: Herziene Warmtewet in werking getreden, 1 juli 2019
 • Nieuwsbericht ACM: ACM brengt effecten vangnetregeling energie in kaart, 16 juli 2019
  • Bijlage: Rapport vangnet in transitie, 16 juli 2019
   (onderzoek naar effecten van vangnetregeling energie en een eventuele afschaffing of wijziging hiervan)


Vergunningen levering elektriciteit / gas en/of warmte aan kleinverbruikers

 • Zaak ACM/19/035897 – Besluit ACM tot wijziging van het formulier en de bijlagen behorende bij het formulier voor aanvraag van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers en tot vaststelling van het formulier voor aanvraag voor het leveren van warmte aan kleinverbruikers, 27 juni 2019
  Staatscourant 28 juni 2019, nr. 36268

 • Zaak ACM/18/032865 – Warmtestad B.V. mag warmte leveren aan verbruikers, 24 juni 2019
 • Zaak ACM/19/035233 – E&G trading wholesale mag elektriciteit leveren aan kleinverbruikers, 11 juli 2019
 • Zaak ACM/19/035233 – E&G trading wholesale mag gas leveren aan kleinverbruikers, 11 juli 2019

Contact

Voor meer informatie over de inhoud van deze update of andere energiegerelateerde vragen, kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen.Solar Panels

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. lees meer

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

Op de hoogte blijven? In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving... lees meer

Loyens & Loeff adviseert Liander

Op 2 juni 2020 heeft het CBb een belangwekkende uitspraak gedaan over de wijze waarop elektriciteitsaansluitingen moeten worden gemaakt. lees meer