You are here:
11 juli 2019

Lang Leven Ontwikkelen - Toelichting leerbudgetten en belastingvrij vergoeden studiekosten

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 juni jl. aan de Tweede Kamer in een Kamerbrief verslag gedaan van de voortgang van de plannen om voor werknemers en werkgevers een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren.

two people checking a document

Kamerbrief

Onderdeel daarvan is het verduidelijken van de fiscale behandeling van het door werkgevers toekennen van individuele leer- en ontwikkelbudgetten: Onder welke voorwaarden kunnen de toekenning van het budget en de aanwending daarvan voor studie en cursussen voor de werknemer belastingvrij plaatsvinden?

Inmiddels is een toelichting door de Belastingdienst gepubliceerd op het belastingvrij vergoeden van studiekosten. Hierin worden de fiscale randvoorwaarden voor het belastingvrij toekennen van een budget uiteengezet. De toelichting bevat ook een vragenlijst, waarmee kan worden getoetst of de vrijstelling voor studiekosten van toepassing kan zijn. De toelichting is te vinden op de website van de Belastingdienst: “Scholingskosten in de loonheffingen”.

De toelichting gaat met name in op situaties waarin een cao van toepassing is. Aangezien men uitgaat van het wettelijk systeem, zou de geschetste systematiek naar onze mening ook moeten gelden voor werkgevers voor wie geen cao van toepassing is.

Het is de bedoeling dat de praktijkervaringen met de toelichting en vragenlijst worden gemonitord door de Belastingdienst, zodat waar nodig verdere verduidelijking kan plaatsvinden. Ook is er een coördinerend inspecteur aangewezen bij de Belastingdienst, die de eenheid van uitvoering en handhaving moet bevorderen. In de komende periode wordt gewerkt aan verdere verduidelijking van de fiscale behandeling van budgetten in de vorm van leerrekeningen. Nadere berichten worden rond de zomer verwacht.