You are here:
23 april 2018 / nieuws

Implementatie Nederlandse UBO-register uitgesteld

Family Owned Business & Private Wealth nieuwsbrief

people at office

Download de pdf-versie

De Nederlandse minister van Financiën heeft op 20 april 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de invoering van het zogenoemde ‘UBO-register’, een register waarin bepaalde persoonlijke gegevens worden opgenomen van UBO’s van juridische entiteiten in Nederland. In zijn brief geeft de minister aan dat het wetsvoorstel voor de implementatie van het UBO-register naar verwachting pas begin 2019 aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

Aanleiding voor deze opschorting is de verwachte inwerkingtreding van de vijfde antiwitwasrichtlijn binnen de Europese Unie (EU). Deze richtlijn bevat onder andere bepalingen omtrent het UBO-register, welke bepalingen afwijken van de bepalingen omtrent het UBO-register uit de huidige vierde EU-antiwitwasrichtlijn. De vijfde EU-antiwitwasrichtlijn is op 19 april 2018 door het Europese Parlement aangenomen en zal binnenkort in werking treden.

Nederlandse implementatie van het UBO-register

De invoering van een UBO-register is één van de maatregelen die is opgenomen in de nu al binnen de EU geldende vierde EU-antiwitwasrichtlijn. Op grond van de vierde EU-antiwitwasrichtlijn hadden lidstaten tot 26 juni 2017 de tijd om een UBO-register in te stellen.

Verschillende lidstaten, waaronder Nederland, hebben de implementatiedatum niet gehaald. Wel heeft Nederland op 31 maart 2017 een concept wetsvoorstel gepubliceerd en eenieder de gelegenheid gegeven hier op te reageren. Wij berichtten u over het concept wetsvoorstel in ons nieuwsbericht van 3 april 2017. Daarnaast heeft Nederland in conceptbesluiten al gedeeltelijk invulling gegeven aan de UBO-definitie. Daarover leest u meer in ons nieuwsbericht van 10 april 2018.

Het definitieve wetsvoorstel voor implementatie van het UBO-register uit de vierde EU-antiwitwasrichtlijn is nog niet aan de Tweede Kamer gezonden. Vanwege de aanstaande inwerkingtreding van de vijfde EU-antiwitwasrichtlijn verwacht de regering pas begin 2019 een definitief wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te sturen.

Vijfde EU-antiwitwasrichtlijn

In december 2017 is binnen de EU overeenstemming bereikt over aanpassingen aan de vierde EU-antiwitwasrichtlijn en het daarin opgenomen UBO-register. Deze aanpassingen zijn opgenomen in een vijfde EU-antiwitwasrichtlijn, die op 19 april 2018 is aangenomen door het Europese Parlement.

Uit de nieuwe richtlijn volgt onder meer dat de drempel voor kwalificatie als UBO (een 25%+-belang) niet zal worden verlaagd en dat alle EU UBO-registers voor vennootschappen en andere juridische entiteiten openbaar toegankelijk dienen te zijn. Dit sluit aan bij de eerder door Nederland bekend gemaakte contouren van het Nederlandse UBO-register.

Daarnaast verduidelijkt de nieuwe richtlijn dat afscherming uit het UBO-register, bijvoorbeeld in gevallen dat het openbaar maken van UBO-informatie de UBO blootstelt aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie, een uitzondering is die slechts kan worden toegepast ingeval er sprake is van een onevenredig groot risico, hetgeen van geval tot geval moet worden beoordeeld. Ook dit sluit aan bij de eerder door Nederland bekendgemaakte contouren van het Nederlandse UBO-register.

Hiernaast zullen lidstaten een UBO-register voor trusts moeten aanhouden voor trusts die zijn ingesteld naar het recht van de lidstaat, die feitelijk in die lidstaat zijn gevestigd, of die aldaar worden beheerd (bijvoorbeeld doordat de trustee daar is gevestigd) of aldaar bepaalde zakelijke transacties aangaan. UBO’s van een trust zijn in deze situaties in elk geval de settlor(s), de trustee(s), de protector(s), de begunstigde(n) of klassen van begunstigden van de trust, alsmede elke andere persoon die uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

Het UBO-register voor trusts zal niet publiek toegankelijk worden, maar wel toegankelijk zijn voor personen die een legitiem belang bij toegang tot de UBO-informatie kunnen aantonen.

Inwerkingtreding

Het UBO-register voor juridische entiteiten dient op grond van de vijfde EU-antiwitwasrichtlijn binnen 18 maanden na inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn te zijn ingesteld. Het UBO-register voor trusts dient binnen 20 maanden na inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn te zijn ingesteld. Gezien deze ruime implementatietermijnen ziet de Nederlandse regering aanleiding om het wetsvoorstel voor implementatie van het UBO-register voor vennootschappen en andere entiteiten begin 2019 aan de Tweede Kamer te sturen. De invoering van een UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies zal via een separaat wetgevingstraject plaatsvinden. Het proces daarvoor zal na inwerkingtreding van de vijfde EU-antiwitwasrichtlijn worden opgestart.

Contact

Heeft u vragen over het UBO-register? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth. Wij zijn u graag van dienst bij het in kaart brengen van de gevolgen van het UBO-register in uw situatie.

 

 

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.Wetsvoorstel UBO-register aangenomen

Het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ is aangenomen. lees meer

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gepubliceerd

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ aan de Tweede Kamer aangeboden. lees meer
Hoge Raad geeft nadere invulling aan bezitstermijn bij toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

Hoge Raad geeft nadere invulling aan bezitstermijn bij toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

De Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 arrest gewezen in enkele procedures over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting. In deze zaken was... lees meer