You are here:
25 maart 2019 / nieuws

Hoge Raad: schenking aandelen in vastgoedrechtspersoon vrijgesteld van overdrachtsbelasting

Op 30 november 2018 heeft de Hoge Raad in twee arresten geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de overdrachtsbelasting ook van toepassing is op de schenking van aandelen in een rechtspersoon die grotendeels onroerende zaken houdt.

Guideline ruling commission on proportionate use of warrants

Rechtsvraag en belang

Indien de aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon (OZR) worden geschonken is overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van de in Nederland gelegen onroerende zaken die deze OZR houdt. Indien de aandelen in een OZR worden geschonken in het kader van een bedrijfsopvolging, geldt er geen wettelijke vrijstelling voor de heffing van de overdrachtsbelasting. Er geldt onder voorwaarden wel een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting indien de onroerende zaken behoren tot en dienstbaar zijn aan een in privé gedreven onderneming (eenmanszaak of personenvennootschap) en de onderneming door de verkrijger wordt voorgezet. In twee procedures is de vraag aan de orde gekomen of bij de schenking van aandelen in een OZR deze vrijstelling ook mag worden toegepast.

Beoordeling door de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft bevestigd dat de vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling ook kan worden toegepast bij de schenking van aandelen in een OZR in het kader van een bedrijfsopvolging.

Praktijkbelang

Het positieve oordeel van de Hoge Raad betekent dat de heffing van overdrachtsbelasting niet langer een belemmering hoeft te vormen bij bedrijfsopvolgingen tijdens leven, waarbij de vastgoedonderneming in de BV of NV wordt gedreven. In combinatie met de bedrijfsopvolgingsregelingen die gelden voor de inkomsten- en schenkbelasting kan een gewenste bedrijfsoverdracht volledig fiscaal gefacilieerd plaatsvinden. Tijdige planning om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan de bedrijfsopvolgingsregelingen worden gesteld, is hierbij cruciaal.Wet conditionele eindafrekening dividendbelasting gepubliceerd

GroenLinks heeft het initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend bij de Tweede Kamer lees meer

Wetsvoorstel UBO-register aangenomen

Het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ is aangenomen. lees meer

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gepubliceerd

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ aan de Tweede Kamer aangeboden. lees meer