You are here:
26 juli 2018 / nieuws

HealthBit: Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Op 12 juli 2018 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ingediend bij de Tweede Kamer.

Are you ready for the medicines verification system?

De WGBO is onderdeel van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en ziet op de relatie tussen de hulpverlener en patiënt en voorziet in rechten en plichten van hulpverleners en patiënten. 

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zien op (i) aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener zoals vastgelegd in artikel 7:448 BW, (ii) aanpassing van de regels omtrent de bewaartermijn van het medisch dossier en (iii) inzagerecht in het medisch dossier voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers van de overleden patiënt.

De huidige informatieplicht van artikel 7:448 BW behelst een traditioneel model, waarin de patiënt wordt voorgelicht door de hulpverlener en laatstgenoemde leidend is bij het bepalen van de behandeling. Met dit wetsvoorstel wordt ingezet op een relatiemodel waarbij de patiënt en hulpverlener gezamenlijk beslissen over een passende behandeling. Overleg tussen patiënt en hulpverlener zijn daarbij essentieel. De informatieplicht van artikel 7:448 BW wordt met dit wetsvoorstel daarom uitgebreid met de verplichting tijdig te overleggen met de patiënt en de patiënt uit te nodigen tot het stellen van vragen. Daarnaast dient de patiënt geïnformeerd te worden omtrent de mogelijkheid af te zien van behandeling, de mogelijkheden omtrent andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners en de termijn waarop de behandeling kan worden uitgevoerd en de verwachte tijdsduur daarvan.

De tweede wijziging betreft verlenging van de bewaartermijn van medische dossiers van vijftien naar twintig jaar en wijziging van het moment waarop de bewaartermijn aanvangt. Onder de huidige wet vangt de bewaartermijn aan voor elk afzonderlijk gegeven op het moment dat dit gegeven vervaardigd wordt. Dit leidt tot praktische problemen en met dit wetsvoorstel wordt de aanvang van de bewaartermijn voor het gehele dossier gewijzigd naar het moment van de laatste wijziging in het dossier.

De laatste wijziging betreft een uitbreiding van het inzagerecht van medisch dossiers door nabestaanden. De huidige wetgeving regelt dat nabestaanden recht hebben op inzage als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit wetsvoorstel introduceert daarnaast een inzagerecht voor nabestaanden die op grond van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg een melding van een incident ontvangen en een inzagerecht ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang. Degene die stelt dat hij een zwaarwegend belang heeft moet aannemelijk maken dat dit belang wordt geschaad en dat inzage noodzakelijk is voor de behartiging van dit belang.

Wilt u meer weten over de gevolgen van dit wetsvoorstel voor uw organisatie of heeft u een vraag over de voortgang van dit wetsvoorstel? Neem gerust contact op met Jacobine van Beijeren, of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.