You are here:
11 maart 2019 / nieuws

Healthbit: Ondernemerschap en professionalisering van het Msb

Per 1 januari 2015 stonden medisch specialisten in Nederland voor een belangrijke keuze.

European Commission scrutinises competition issues in bank loan syndication

Met de invoering van integrale tarieven in de medisch specialistische zorg, verloren de medisch specialisten het recht om zelfstandig bij de zorgverzekeraars te declareren. Medisch specialisten kwamen daardoor voor de keuze te staan om (a) in loondienst te treden van het ziekenhuis, (b) via een medisch specialistisch bedrijf (Msb) een samenwerkingsverband aan te gaan met het ziekenhuis of (c) in het ziekenhuis te participeren middels het participatiemodel.

Mede met het oog op behoud van hun fiscale status als ondernemer, kozen veruit de meeste medisch specialisten voor het Msb. BDO Accountants & Adviseurs publiceerde onlangs een onderzoeksrapport (het Rapport) over de wijze waarop de Msb’s zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

Ondernemerschap

Het fiscaal ondernemerschap kan medisch specialisten door gebruikmaking van aftrekposten diverse belastingvoordelen bieden. Bij de beoordeling of (een samenwerkingsverband van) medisch specialisten als ondernemer(s) worden aangemerkt, kijkt de Belastingdienst onder meer naar het ondernemersrisico, winstverwachting, duurzaamheid en omvang, het aantal opdrachtgevers, zelfstandigheid ten opzichte van de opdrachtgever(s), professionalisering van het management, investeringen en innovatie.

Uit het Rapport blijkt dat een aantal Msb’s zich op deze gebieden sterk heeft ontwikkeld tot professionele en innovatieve organisaties, maar dat de organisatie- en ondernemingsdrang bij het merendeel van de Msb’s helaas achterblijft bij de verwachtingen die men in 2014 had voor de invoering van de integrale bekostiging van medisch-specialistische zorg. Deze conclusie volgt onder andere uit een enquête die door 19 Msb’s is ingevuld en een onderzoek naar de door Msb’s gedeponeerde jaarrekeningen.

Voorts wordt in het rapport opgemerkt dat bijna alle Msb's die per 2015 actief waren van de Belastingdienst tot eind 2017 groen licht kregen met betrekking tot het aantonen van de fiscale ondernemersstatus van de aangesloten medisch specialisten. BDO geeft aan dat alle zogenoemde transparante Msb's (i.e. een vorm waarbij het Msb niet zelfstandig belastingplichtig is maar de Belastingdienst de partners in het Msb apart behandelt als zelfstandig ondernemers) in de loop van 2019 een formeel belastingonderzoek zullen krijgen.

Deponeren jaarrekening

Verder blijkt uit het Rapport dat omstreeks de helft van de 61 onderzochte Msb’s over de boekjaren 2016 en 2017 (begin dit jaar) nog geen jaarrekening heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Over 2016 zijn 38 jaarverslagen gedeponeerd en over 2017 slechts 28, terwijl grofweg 70% van de onderzochte Msb’s coöperaties zijn, een rechtsvorm waarvoor een wettelijke verplichting tot deponering geldt (art. 2:394 lid1 BW). Het niet tijdig publiceren van de jaarrekening is niet alleen een economisch delict ingevolge artikel 1 sub 4 van de Wet op de Economische Delicten, ook kan dit leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Participatiemodel

Tot slot wordt in het rapport nog een lans gebroken voor gereguleerde winstuitkering in de zorg. Nu het onder de huidige wetgeving voor ziekenhuizen doorgaans niet mogelijk is om winst uit te keren, is er momenteel amper een stimulans om te kiezen voor het participatiemodel, terwijl dit model volgens het onderzoek nu juist een verdere professionalisering van het Msb en een kwalitatief betere zorg zou kunnen meebrengen.

Loyens & Loeff heeft ruime ervaring in het adviseren van Msb’s en medisch specialisten over verscheidene juridische en fiscale vraagstukken. Heeft u vragen over de governancestructuur van het Msb, publicatie van de jaarrekening, het participatiemodel of het fiscaal ondernemerschap? Schroom dan niet contact op te nemen met Vivian den Bakker, Tim Hendriks en/of Dries Fransen van de Putte, of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.