You are here:
06 februari 2019 / nieuws

HealthBit: NZa en Europese Commissie publiceren rapporten over dure geneesmiddelen

Hoge medicijnprijzen zijn momenteel prominent in het nieuws.

JCPOA WorldTradeControls

Afgelopen week publiceerden zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als de Europese Commissie (de Commissie) rapporten over (onder andere) dure geneesmiddelen.

Het rapport van de NZa gaat over de uitgaven, de contractering, de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen en is getiteld “Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg”. Het rapport van de Commissie gaat over de handhaving van het mededingingsrecht in de farmaceutische sector. Hieronder zullen wij achtereenvolgens op beide rapporten ingaan.

NZa: Monitor geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg

In de Monitor constateert de NZa dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen ten opzichte van 2016 met 9% zijn gestegen. De NZa stelt dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen er steeds beter in slagen om lagere prijzen voor dure geneesmiddelen af te spreken met geneesmiddelenfabrikanten. Er is toch sprake van een uitgavenstijging door patiëntengroei en de introductie van nieuwe dure geneesmiddelen.

De NZa signaleert dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen de afgelopen jaren sterker stegen dan de overige uitgaven aan medisch specialistische zorg. In 2017 werd 8,8% van de totale uitgaven aan medisch specialistische zorg aan dure geneesmiddelen besteed. De NZa merkt op dat deze stijging ten koste dreigt te gaan van andere medisch specialistische zorg omdat er een afspraak bestaat dat de uitgaven aan medisch specialistische zorg minder hard mogen groeien.

Naar aanleiding van de Monitor geeft de NZa aan dat zij in gesprek gaat met zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de risico´s van nacalculatieafspraken. Onder een nacalculatieafspraak worden geneesmiddelen tegen de netto inkoopprijs (buiten normale plafonds voor medisch specialistische zorg) door zorgverzekeraars vergoed aan zorgaanbieders. Hierdoor zouden zorgaanbieders een verminderde prikkel om scherp in te kopen kunnen ervaren. De NZa kondigt ook aan dat zij gaat onderzoeken of de markt beter ingericht kan worden.

De Monitor is in te zien op de website van de NZa.

Commissie: Handhaving mededingingsrecht in de farmaceutische sector

De Commissie heeft een onderzoek gepubliceerd naar de handhaving van het mededingingsrecht door Europese mededingingsautoriteiten in de farmaceutische sector.

Op basis van sanctiebesluiten en concentratiezaken van Europese mededingingsautoriteiten over de periode van 2009 tot 2017 signaleert de Commissie het volgende:

  • De Commissie stelt dat hoge geneesmiddelenprijzen een druk leggen op nationale zorgstelsels. De Commissie geeft aan dat diverse Europese mededingingsautoriteiten optreden tegen pay-for-delay afspraken en vermeende excessieve prijzen van bepaalde octrooivrije geneesmiddelen. Tevens memoreert de Commissie eraan dat zij heeft ingegrepen bij een aantal fusies die tot prijsstijgingen geleid zouden hebben.
  • De Commissie benadrukt voorts dat innovatie van cruciaal belang is in de farmaceutische sector. Ook in dit kader geeft de Commissie aan dat het mededingingsrecht instrumenten biedt om innovatie te waarborgen. Zo heeft de Commissie transacties voorkomen die het in de handel brengen van nieuwe geneesmiddelen in gevaar zouden kunnen brengen.

De Commissie concludeert dat het optreden van Europese mededingingsautoriteiten zeer doeltreffend kan zijn en zodoende een solide basis biedt voor verdere handhaving.

Het rapport is op de website van de Europese Commissie te vinden.

 

Heeft u vragen over markttoezicht in de farmaceutische sector? Schroom dan niet om contact op te nemen met Mark Brabers of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.