You are here:
20 juni 2019 / nieuws

HealthBit: Nieuwe Governancecode ontwikkeld door ZKN

De vereniging van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft een nieuwe Governancecode (de Code) ontwikkeld. Deze code is bedoeld als aanvulling op de Governancecode Zorg (2017). De Code beschrijft (aanvullende) criteria onderverdeeld in de thema’s ‘kwaliteit en veiligheid’ en ‘maatschappelijk ondernemen’.

EU General Court annuls State aid decision on Belgian excess profit rulings

Kwaliteit en veiligheid

De criteria beschreven in het onderdeel kwaliteit en veiligheid zijn van toepassing op alle lidorganisaties van ZKN. Nieuw is dat het kwaliteit- en veiligheidsbeleid op grond van de Code op de website van de kliniek moet worden geplaatst. Op die manier zouden patiënten inzicht hebben in het waarborgen van kwaliteit in de kliniek. Verder dient het thema kwaliteit & veiligheid en verbeteren een vast agendapunt te zijn bij overleg tussen directie, bestuurders c.q. toezichthouders.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De criteria zoals beschreven in het onderdeel maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn enkel van toepassing op lidorganisaties die verzekerde zorg leveren. Indien een lidorganisatie zowel verzekerde als onverzekerde zorg levert, dan is de gehele Code van toepassing. Het onderdeel maatschappelijk verantwoord ondernemen valt uiteen in ondernemerschap, duurzaamheid en goed werkgeverschap.

Ondernemerschap
Bij het onderdeel ondernemerschap erkent de Code dat winst in de zorgsector noodzakelijk is om te investeren in de toekomst, maar dat het uitkeren van winst slechts is toegestaan indien de continuïteit van de kwaliteit & veiligheid van de zorgverlening en van de onderneming gewaarborgd zijn.

Daarnaast geeft het specifieke criteria om meer grip te krijgen op de juridische structuur van WTZi-instellingen en op een integere bedrijfsvoering. Zo dienen de juridische structuren van de WTZi-instelling, eventuele dochtervennootschappen en/of entiteiten die in opdracht van de WTZi-instelling zorg leveren, transparant te worden gemaakt in het jaarverslag.

Tot slot gelden gedurende de tweejarige pilotfase van 2020-2021 specifieke eisen voor het deponeren van de jaarrekeningen van de WTZi-instellingen en de entiteiten die zorg leveren op grond van een overeenkomst met de WTZi-instelling. Instellingen hebben hierbij de volgende opties:

  • De jaarrekening waarin de cijfers zijn opgenomen van de WTZi-instelling wordt gedeponeerd bij het CIBG. Tevens worden van entiteiten die wel zorg leveren volgens een overeenkomst met de WTZi-partij, maar waar consolidatie niet aan de orde is, de KvK-stukken stukken gedeponeerd bij het CIBG; of
  • ZKN-klinieken laten door een externe accountant (i) een samenstellingsverklaring, (ii) een beoordelingsverklaring, of (iii) een controleverklaring voor de geconsolideerde jaarrekening opstellen waarin de cijfers zijn opgenomen van alle entiteiten (WTZi-instelling, eventuele dochterpartijen en/of entiteiten die in opdracht van de WTZi-instelling zorg leveren). Voor de entiteiten waar consolidatie niet aan de orde is, wordt voor de jaarrekening van deze entiteit(en) (ook) een samenstellingsverklaring, beoordelingsverklaring, of controleverklaring opgesteld en wordt deze naast de geconsolideerde jaarrekening van de WTZi-instelling gedeponeerd bij het CIBG.

Goed werkgeverschap

Wat betreft goed werkgeverschap bepaalt de Code dat een zelfstandige kliniek goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving dient te creëren. Verder dient er een regeling te zijn die werknemers de gelegenheid biedt om misstanden te melden. De melder van een misstand dient hierbij bescherming te genieten. Tot slot bepaalde de Code dat het personeel van zelfstandige klinieken arbeidsvoorwaarden volgens de cao (ZKN) moeten hebben.

Naleving Code

Naleving van de Governancecode wordt in eerste instantie getoetst door een ‘self-assessment’. De zelf-evaluatie wordt meegedeeld aan de Raad van Toezicht en opgenomen in de audit voor het in 2006 ontwikkelde ZKN-keurmerk. De uitkomsten zullen jaarlijks met bestuurders worden besproken tijdens bijeenkomsten die door ZKN worden georganiseerd en gefaciliteerd. In 2019 wordt de Code geïmplementeerd. Vervolgens zal in 2021 (na twee pilotjaren) de Code worden geëvalueerd.

Heeft u vragen over de ZKN Governancecode? Schroom dan niet contact op te nemen met Vivian den Bakker of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.Verschillende maatregelen energiebelasting

Overzicht van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar en de elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten. lees meer

Nieuwe Btw-noodmaatregelen in tijden van COVID-19

Tijdelijke corona noodmaatregelen tegen btw-druk in de zorg. lees meer

Belemmeringen in de strijd tegen COVID-19

De deur op een kier voor aanpassing van eisen voor het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen? lees meer