You are here:
12 juni 2018 / nieuws

HealthBit: Nieuw wetsvoorstel voor de aanpak van zorgfraude

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 juni 2018 het wetsvoorstel ‘Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’ gepubliceerd.

doctor

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 7 juni 2018 het wetsvoorstel Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’ gepubliceerd als onderdeel van het programmaplan Rechtmatige Zorg 2018 – 2021, waarin het Ministerie VWS werkt aan het terugdringen van fraude in de zorg.

Recentelijk is er veel zorgfraude aan het licht gekomen, zoals de onrechtmatige declaraties van zorgaanbieder Ciran. Bestrijding van fraude in de zorg heeft hierdoor prioriteit. Een effectieve aanpak van zorgfraude vereist actieve samenwerking van verschillende instanties en de uitwisseling van informatie, waaronder uitwisseling van (bijzondere) persoonsgegevens, is daarvoor essentieel. Dit wetsvoorstel schept een kader voor structurele samenwerking en gegevensuitwisseling tussen verschillende instanties in de zorg om signalering en bestrijding van fraude in de zorg te verbeteren.

Het gaat hierbij onder andere om de uitwisseling van bijzondere persoonsgegevens waaronder gezondheidsgegevens en gegevens van strafrechtelijke aard. Voor de uitwisseling van bijzondere persoonsgegevens is een extra grondslag vereist op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De effectieve aanpak van fraude in de zorg wordt gezien als een dringende maatschappelijke behoefte en de gegevensuitwisseling wordt noodzakelijk geacht om redenen van zwaarwegend algemeen belang zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub g van de AVG. Met dit wetsvoorstel wordt een grondslag voor de gegevensuitwisseling gecreëerd.

Het wetsvoorstel bestaat uit twee onderdelen: (i) het Waarschuwingsregister Zorg, waarmee gemeenten, zorgverzekeraars en Wet langdurige zorg (Wlz)-uitvoerders onderling gegevens over bij hen bekende fraudeurs uitwisselen, en (ii) het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), waaraan instanties (bijzondere) (persoons)gegevens verstrekken bij signalen over fraude in de zorg. Het IKZ kan deze gegevens na verwerking en verrijking doorsturen naar bevoegde instanties zodat deze sneller en beter kunnen optreden bijvoorbeeld door het stoppen, intrekken of herzien van een persoonsgebonden budget.

In het wetsvoorstel wordt duidelijk afgebakend dat het Waarschuwingsregister Zorg alleen bedoeld is om (rechts)personen te registeren die fraude hebben gepleegd. Gelet op de aanzienlijke inbreuk op de privacy van betrokkenen is registratie slechts gerechtvaardigd bij serieuze en doelbewuste overtredingen van wet- en regelgeving en worden onbewuste fouten met declaraties niet geregistreerd. In tegenstelling tot bij het Waarschuwingsregister Zorg, gaat het bij het IKZ om het verrijken van (eerste) signalen van fraude, zodat het fraude onderzoek kan worden verstrekt.

Bij Algemene maatregel van bestuur (AMvB) zal, onder meer, nader worden uitgewerkt welke gegevens er opgenomen dienen te worden in het Waarschuwingsregister Zorg en het IKZ, hoe lang deze gegevens worden bewaard en hoe deze worden beveiligd.

 

Wilt u meer weten over het wetsvoorstel of over de aanpak van fraude in de zorg? Neem gerust contact op met Kim Lucassen, Jacobine van Beijeren of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.Reform of Belgian Data Protection Authority still not put into practice

Loyens & Loeff weer populairste advocatenkantoor

Amsterdam, 4 juli 2019 – Loyens & Loeff is opnieuw het meest aantrekkelijke advocatenkantoor om bij afstuderen voor te gaan werken. Dit blijkt uit de jaarlijkse... lees meer

Reusachtige foto van toproeisters op de Blaak

3 juli 2019, Rotterdam – Juridisch en fiscaal advieskantoor Loyens & Loeff is dit jaar de trotse sponsor van de World Rowing Cup. Dit internationale sportevenement... lees meer
EU General Court annuls State aid decision on Belgian excess profit rulings

Wet- en regelgeving energie in Nederland en België

Op de hoogte blijven? In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante wet- en regelgeving opgenomen. U kunt steeds door op... lees meer