You are here:
28 november 2018 / nieuws

HealthBit: Ministerie van VWS verduidelijkt haar onderzoek naar winstuitkeringen door zorgaanbieders

Op 2 november 2018 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een brief aan de Eerste Kamer haar onderzoek naar winstuitkeringen door zorgaanbieders verduidelijkt.

Belgian Corporate Income Tax Reform 2018 / 2020

Volgens VWS lopen er momenteel drie trajecten. Ten eerste worden (branche)organisaties in de gelegenheid gesteld hun visie op winstuitkeringen in de zorg te delen. Welke organisaties daartoe door VWS benaderd zijn en of zij van deze mogelijkheid gebruik (zullen) maken, blijkt niet uit deze brief. Wel bevestigt VWS dat eventuele reacties van (andere) partijen die niet zijn uitgenodigd om hun visie te delen, ook zullen worden meegenomen in de besluitvorming over dit onderwerp.

Daarnaast lopen er nog twee onderzoekstrajecten, te weten een praktijk- / effectenanalyse en een juridische analyse. Deze trajecten lichten wij hieronder toe.

Praktijk- en effectenanalyse

De praktijk- en effectenanalyse wordt uitgevoerd door onderzoeksbureaus SirM en Finance Ideas en is in september gestart.

Wat betreft de praktijkanalyse, zal op basis van een steekproef onderzoek worden gedaan naar aspecten zoals de (huidige) winstmarges van zorgaanbieders, de mate waarin zorgaanbieders gebruik maken van dochterondernemingen of derde partijen bij hun dienstverlening en de mate waarin winstuitkeringen plaatsvinden. Tevens zal worden gekeken naar de redenen van zorgaanbieders om dienstverlening uit te besteden, alsmede de financieringsbehoefte (meer specifiek de behoefte aan risicodragend kapitaal) van zorgaanbieders.

In de effectenanalyse zal onder meer worden gekeken naar de (verwachte) effecten van het toestaan, reguleren of verbieden van winstuitkeringen op zowel de financieringsbehoefte van zorgaanbieders als op de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Tevens zal onderzoek worden gedaan naar de ervaringen met winstuitkeringen in het buitenland. Tot slot zal worden bekeken of het al dan niet mogen uitkeren van winst van invloed zal zijn op de ontwikkeling van het participatiemodel binnen de medisch-specialistische zorg.

Juridische analyse

De juridische analyse wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit. Ook dit onderzoek is in september van dit jaar gestart.

De juridische analyse gaat onder meer in op de vraag of het (nationaal en internationaal) juridisch kader ruimte biedt voor het beperken of verbieden van winstuitkeringen door zorgaanbieders. Tevens zal worden onderzocht hoe in andere landen met een (zorg)stelsel vergelijkbaar met het onze winstuitkeringen zijn gereguleerd en hoe een dergelijke regulering dan is vormgegeven. Verder zal worden gekeken of binnen de verschillende soorten van zorg die op grond van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg worden geleverd, een onderscheid moet worden gemaakt naar de mogelijkheden om winstuitkeringen te doen. Tot slot wordt onderzocht of het beperken/verbieden van winstuitkeringen ook betrekking kan hebben op in het verleden opgebouwde winsten en indien een dergelijke beperking of verbod zal worden ingevoerd, of er invoeringsmaatregelen nodig zijn (zoals een overgangstermijn of financiële compensatie).

Vervolgstappen

Bovengenoemde trajecten zouden nog dit jaar afgerond moeten worden. VWS streeft er naar zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2019 over de uitkomsten en de conclusies te informeren.

Heeft u vragen over winstuitkering door aanbieders? Schroom dan niet contact op te nemen met Frank Leijdesdorff en/of Vivian den Bakker of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.