You are here:
13 november 2018 / nieuws

HealthBit: Minister kondigt verbeteringsmaatregelen aan voor zorgcontractering

Op 9 november 2018 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het contracteerproces zorgverlening.

keys in door

De minister uit zijn ongenoegen over de groei van het aanbod van niet-gecontracteerde zorg bij GGZ-zorg en wijkverpleging waar dat aantoonbaar ondoelmatig is. Dit leidt tot hogere zorgkosten en een oneerlijke verdeling van het beperkt beschikbare zorgpersoneel.

Vanwege deze ontwikkeling hebben de betrokken marktpartijen in een Hoofdlijnenakkoord (resp. Wijkverpleging en GGZ) afspraken gemaakt die enerzijds het contracteerproces moeten verbeteren en anderzijds de contracteergraad moeten verhogen.

Om het contracteerproces te verbeteren, hebben partijen – onder meer – de volgende afspraken gemaakt:

  • zorgverzekeraars dringen de (onnodige) administratieve lasten terug door het contracteerproces en de contracteerdocumentatie te standaardiseren;
  • alle zorgaanbieders, ook kleine, moeten kunnen deelnemen aan het contracteerproces (dit doet echter niets af aan de contractsvrijheid van partijen); en
  • zorgverzekeraars reageren tijdig op verzoeken tot (bij)contractering of verhoging van de maximale omzet.

Daarnaast zijn er (verdergaande) afspraken gemaakt die het voor zorgaanbieders aantrekkelijker moeten maken om gecontracteerde zorg te leveren. Het gaat daarbij om een drietal maatregelen:

  • het vergroten van transparantie voor verzekerden;
  • het verbeteren van de kwaliteit en rechtmatigheid van het zorgaanbod;
  • het stimuleren van de contractering.

Door het beter voorlichten van de verzekerde over de kwaliteit, kosten en het al dan niet gecontracteerd zijn per zorgaanbieder, proberen partijen de transparantie voor verzekerden te vergroten.

Het verbeteren van de kwaliteit en rechtmatigheid van het zorgaanbod zal worden gerealiseerd door beter toezicht te houden op de kwaliteit van de zorg en het toezicht op nieuwe zorgaanbieders aan te scherpen door middel van een meldplicht. Nieuwe zorgaanbieders dienen op grond van het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) een melding te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Verder wordt de materiële controle op declaraties tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg gelijkgetrokken.

Tot slot zal de contractering worden gestimuleerd doordat de zorgverzekeraars de mogelijkheden dienen te benutten “die zij tot hun beschikking hebben om het de zorgaanbieders lastiger te maken om niet-gecontracteerde zorg te leveren”.1 Verwezen wordt hierbij naar het gebruik van de – onlangs door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in overeenstemming met de wet geachte – instrumenten cessieverbod, de betaalovereenkomst en het machtigingsvereiste. Het kabinet is, indien nodig, bereid om deze instrumenten beter in de wetgeving te verankeren.

Indien ondanks de inspanningen en de afgesproken maatregelen het aandeel niet-gecontracteerde zorg niet daalt, is afgesproken dat verdergaande aanpassingen in wet- en regelgeving noodzakelijk zijn om het onderscheid tussen de vergoeding van niet-gecontracteerde versus gecontracteerde zorg te verhelderen/versterken. Het kabinet bereidt in dat kader een wetswijziging voor die de mogelijkheid biedt om voor bepaalde sectoren de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in (nadere) regelgeving vast te leggen en deze niet langer over te laten aan verzekeraars en de daarover ontstane jurisprudentie. Een wetswijziging op dit vlak zou derhalve een einde kunnen maken aan de tot op heden nog steeds lopende discussies over de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Hoewel de Hoge Raad zich binnenkort2 zal buigen over de in het arrest CZ/Momentum nader ingevulde Hinderpaal-criterium, lijkt de Minister alvast een aanzet te willen geven tot mogelijke wijzigingen ten aanzien van dit criterium.

1 Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 november 2018, p. 17.
2 Tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 23 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:710, is cassatie ingesteld.

Heeft u vragen over zorgcontractering? Neem dan gerust contact op met Aurélie Mingels, Frank John Vrolijk of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.