You are here:
27 februari 2019 / nieuws

HealthBit: IGJ moet toezichtgegevens openbaar maken

Door een wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet en de inwerkingtreding van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) per 1 februari 2019 verplicht om toezichtgegevens openbaar te maken.

Het gaat onder andere om schriftelijk door de IGJ vastgestelde documenten die uitkomsten van controles en onderzoeken bevatten. Hierbij worden enkel eindoordelen openbaar gemaakt; eventuele tussenoordelen (zoals conceptrapporten) worden dus niet openbaar gemaakt.

Verder zijn van deze openbaarmakingsverplichting uitgezonderd de uitkomsten van controles en onderzoeken die:

  • zijn vastgesteld naar aanleiding van een melding of handhavingsverzoek;
  • ten grondslag worden gelegd aan besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

De informatie wordt openbaar gemaakt op de website van de IGJ. Hierbij wordt volstaan met een samenvatting van de overwegingen en het (eventueel) genomen besluit. Concurrentiegevoelige informatie, vertrouwelijke bedrijfsgegevens en persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt.

De wetgever heeft met deze nieuwe wetgeving beoogd om openbaarmaking makkelijker te maken dan onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met name van belang is dat de IGJ onder de nieuwe wetgeving geen ruimte heeft voor een belangenafweging (tussen het belang van de belanghebbende bij geheimhouding van bepaalde informatie en het belang van openbaarheid van de informatie). Uitgangspunt is wel dat de openbaar gemaakte informatie actueel en juist moet zijn. Dit betekent ook dat als in een rechterlijke procedure is geoordeeld dat de op de website van de IGJ openbaar gemaakte informatie niet juist is, deze daarvan moet worden verwijderd.

Tegen een besluit tot openbaarmaking kan de zorgaanbieder binnen twee weken bezwaar aantekenen en de bestuursrechter vragen om een voorlopige voorziening waarin de rechtmatigheid van (de openbaarmaking van) het rapport zal worden beoordeeld. Daarnaast is het tot zes weken na het openbaarmakingsbesluit mogelijk een (openbare) reactie te geven.

Tot slot heeft de minister van VWS op 11 februari een ontwerpbesluit aan de Tweede Kamer gestuurd, tot wijziging van het besluit. Met deze wijziging wordt (ook) actieve openbaarmaking van calamiteitenrapporten (rapport naar aanleiding van een melding van een calamiteit) verplicht. Het ontwerp van het besluit staat tot 12 maart 2019 open voor internetconsultatie.

Heeft u vragen over de openbaarmakingsverplichting van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd? Schroom dan niet contact op te nemen met Vivian den Bakker of Bas Megens, of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

In de nacht van 13 op 14 december is het gelukt om een onderhandelaarsakkoord te sluiten over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst Ziekenhuizen. lees meer

Stimuleringsregeling E-health Thuis verandert per 1 februari 2020

De SET is een subsidie voor zorgaanbieders die samen met een inkoper het gebruik van bestaande e-health toepassingen willen borgen of opschalen. lees meer

Aanbestedingsprocedure gemeentelijke zorg vereenvoudigt

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat weten dat het kabinet de aanbestedingsprocedure voor gemeentelijke zorg wil vereenvoudigen. lees meer