You are here:
12 maart 2019 / nieuws

HealthBit: IGJ en NZa: versterk integriteit en professionaliteit zorgsectorr

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben op 5 maart 2019 een signalering gepubliceerd, waarin zij pleiten voor een duidelijke wettelijke norm voor een integere en professionele bedrijfsvoering en voor een adequaat wettelijk instrumentarium.

Data Protection & Privacy Update – January 2018

Signalering

De NZa en de IGJ ontvangen steeds vaker meldingen en signalen over het oneigenlijk besteden van zorggeld en twijfelachtige financiële of organisatorische constructies. Daarnaast komt het volgens de IGJ en de NZa voor dat zorgaanbieders door bestuurlijke en/of financiële constructies wettelijke bepalingen omzeilen waardoor zorggelden oneigenlijk worden besteed.

Deze constateringen waren aanleiding voor de IGJ en de NZa om hun samenwerking te intensiveren. Zij kwamen erachter dat de meldingen en signalen niet alleen betrekking hebben op een overtreding van het wettelijk kader waarop de IGJ en de NZa kunnen handhaven, zoals het niet correct declareren van zorg en het niet hebben van een transparante bedrijfsvoering, maar ook op schending van normen waarop de IGJ en de NZa dat niet kunnen. De IGJ en de NZa doelen hiermee op de normen van de Governancecode Zorg, bijvoorbeeld over belangenverstrengeling en integere bedrijfsvoering, maar ook op de algemene verplichtingen ten aanzien van goed bestuur zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Om hier verandering in te brengen hebben de IGJ en de NZa in hun signalering een voorstel gedaan om een nieuwe wettelijke norm te introduceren op het gebied van integere en professionele bedrijfsvoering en deze te verankeren in bestaande publiekrechtelijke regelgeving. Volgens de IGJ en de NZa is het doel van de nieuwe wettelijke norm in principe preventief: een extra prikkel voor zorgaanbieders om meer aandacht te besteden aan risicomanagement op bestuurlijk, financieel en bedrijfsmatig vlak.

De IGJ en de NZa zien deze nieuwe wettelijke norm voor zich als een open norm; ook normen uit bijvoorbeeld de Governancecode Zorg zouden onder de nieuwe wettelijke norm kunnen worden geschaard. Zorgbestuurders en interne toezichthouders zouden op deze manier de mogelijkheid hebben om aan de norm te voldoen op een manier die het meest passend is voor de specifieke zorgaanbieder. Volgens een nieuwsbericht naar aanleiding van de signalering zetten de IGJ en de NZa er op in dat bestuurders en interne toezichthouders hun verantwoordelijkheid voor de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering zelf nemen. De IGJ en de NZa zullen daarbij sturen op gewenst gedrag en gewenste uitkomsten.

De nieuwe wettelijke norm omvat volgens de IGJ en de NZa onder meer:

  • dat de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuursleden wordt geborgd;

  • dat zorginstellingen beschikken over een adequaat systeem voor het identificeren en beheersen van risico’s in de bedrijfsvoering; en

  • dat zorgaanbieders volledige financiële en maatschappelijke verantwoording afleggen aan relevante interne en externe stakeholders en bestuurlijke en financiële calamiteiten melden aan de IGJ en de NZa. Deze verantwoordelijkheden zouden van toepassing moeten worden op alle zorgaanbieders.

De nieuwe wettelijke norm zou moeten worden opgenomen in wetten waarop de IGJ en de NZa toezien, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), zodat zij ook de daarin opgenomen handhavingsbevoegdheden tot hun beschikking hebben. Naast de in deze wetten opgenomen boetebevoegdheid en aanwijzingsbevoegdheid, denken de IGJ en de NZa aan een wettelijke bevoegdheid om een toelating van een zorgaanbieder te weigeren of in te trekken wanneer een (beoogde) zorgaanbieder niet voldoet aan de normen.

Concrete plannen tot aanpassing van de Wkkgz en de Wmg zijn er nog niet, maar ons Zorgteam houdt de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten.

Het Zorgteam van Loyens & Loeff heeft veel ervaring met governance in de zorg. Meer informatie? Neemt u graag contact op met Dieuwertje van Dijk van het Zorgteam of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.