You are here:
nieuws

HealthBit: Drie wijzigingen voor de wijkverpleging in 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in een nieuwsbericht drie wijzigingen in de regels voor wijkverpleging in 2019 aangekondigd:

ear of corn
  1. Wijziging van de tarieven voor verpleging en verzorging onder de Zorgverzekeringswet
  2. Het plaatsen van de verpleging en verzorging aan kinderen in een integrale, nieuwe prestatie
  3. Een vereenvoudigde werkwijze voor het registreren van aangeleverde zorg

De tariefwijziging was een jaar uitgesteld om recht te doen aan actuele ontwikkelingen binnen de wijkverpleging. Naast een kostenonderzoek van PwC uit 2017 zijn normatieve elementen toegevoegd aan de tariefberekening zoals een passendere verhouding verpleegkundigen/verzorgenden, hogere CAO-schaal en lagere productiviteit van HBO verplegend personeel.

De verpleging en verzorging aan kinderen viel voorheen net als de zorg aan volwassenen onder de reguliere prestaties persoonlijke verzorging en verpleging. Uit het eerdergenoemde onderzoek van PWC bleek een hogere kostprijs te zitten op het gebied van kinderen. In combinatie met veranderingen in de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet leidt dit tot een nieuwe prestatie die tegemoet komt aan de praktijk.

Om de administratieve lasten in de wijkverpleging terug te dringen is door brancheorganisaties Actiz, BTN en Zorgverzekeraars Nederland de werkwijze vereenvoudigd volgens het principe: ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’. Door deze werkwijze hoeven verpleegkundigen en verzorgenden niet meer een aparte minutenregistratie bij te houden per cliënt. Dit leidt ertoe dat zij meer zorg en tijd kunnen besteden aan hun patiënten en cliënten. De NZa heeft dit overgenomen in de regelgeving. Het zorgplan en de planning vormen de basis, op deze basis moet de geleverde zorg verantwoord worden. Als de geleverde zorg afwijkt van de planning voert de aanbieder aan het eind van de dag een correctie op de planning door. De NZa verwacht dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars de nieuwe werkwijze actief oppakken en hier samen afspraken over gaan maken. Zo dalen enerzijds de administratieve lasten, anderzijds blijft gewaarborgd dat de zorg die wordt gedeclareerd ook daadwerkelijk geleverd is.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.Updaten medezeggenschapsregeling vóór 1 januari 2021

Op 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in werking getreden. Zorginstellingen hebben tot en met 31 december 2020... lees meer

Risicovereveningsmodel 2021 vastgesteld

De financiële gevolgen en onzekerheden als gevolg van de uitbraak van COVID-19 tonen het belang van een adequate risicoverevening. lees meer

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een wetsvoorstel met wijzigingen voor de WMO ingediend bij de Tweede Kamer. lees meer